Online obchodné podmienky spoločnosti Schindler

Posledná aktualizácia Máj 2018
Ďakujeme vám, že ste navštívili (jednu z) webových stránok spoločnosti Schindler Holding Ltd. a jej dcérskych spoločností ("Schindler") a za váš záujem o produkty a služby spoločnosti Schindler.

1. Úvod

Prístup ku ktorejkoľvek z internetových stránok spoločnosti Schindler a jej používanie podlieha nasledujúcim zákonným online obchodným podmienkam (ďalej len "Online obchodné podmienky"), našim Online zásadám ochrany osobných údajov a Zásadám používania súborov cookie a všetkým platným zákonom.


2. Prístup a akceptovanie podmienok

Vstupom a prehliadaním internetových stránok potvrdzujete, že bezpodmienečne prijímate tieto Online obchodné podmienky. Internetové stránky a ich služby smiete používať len vtedy, ak budete dodržiavať všetky platné zákony a tieto Online obchodné podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito Online obchodnými podmienkami, nepoužívajte ďalej tieto internetové stránky.

Spoločnosť Schindler nezaručuje, že jej internetové stránky alebo ich obsah bude vždy k dispozícii. Prístup na naše internetové stránky je dočasne povolený. Môžeme bez upozornenia pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť celú alebo akúkoľvek časť našich stránok. Nenesieme zodpovednosť za nedostupnosť našich internetových stránok, ku ktorej môže dôjsť z akýchkoľvek dôvodov, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú dobu. Nemôžeme niesť zodpovednosť za informácie prenášané prostredníctvom internetových stránok a nemôžeme zaručiť, že elektronický obchod alebo komunikácia sú úplne bezpečné.


3. Význam internetových stránok

Obsah a informácie zverejnené na internetových stránkach sú poskytované ako informácie zainteresovaným osobám a musia byť použité iba na informačné účely. Informácie o produktoch a službách sa môžu týkať obmedzených geografických oblastí a trhov. Odkaz na produkt alebo službu na lokalitách neznamená, že takýto produkt alebo služba je, alebo bude k dispozícii vo vašej lokalite.


4. Používanie internetových stránok

Naše internetové stránky môžete používať iba na zákonné účely. Naše internetové stránky nie je povolené používať: spôsobom, ktorý porušuje platné zákony alebo predpisy; spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok; s cieľom poškodiť alebo pokúsiť sa poškodiť neplnoleté osoby akýmkoľvek spôsobom; zasielať, vedome prijímať, nahrávať, sťahovať, používať alebo opakovane používať akýkoľvek materiál, ktorý nie je v súlade s týmito Online obchodnými podmienkami; odosielať alebo zaisťovať odosielanie akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy podobnej propagácie (spam); vedome prenášať akýkoľvek dáta, odosielať alebo nahrávať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, spyware, adware alebo akékoľvek iné škodlivé programy alebo podobné počítačové kódy navrhnuté tak, aby nepriaznivo ovplyvnili alebo inak ohrozili prevádzku akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo internetových stránok spoločnosti Schindler.

Nie je dovolené pokúšať sa získať neoprávnený prístup na webové stránky, na server, na ktorom sú naše internetové stránky uložené, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k stránkam spoločnosti Schindler.

Súhlasíte tiež s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať ani predávať žiadnu časť našich stránok v rozpore s ustanoveniami týchto Online obchodných podmienok; ďalej že nebudete vstupovať bez oprávnenia na internetové stránky, ani narušovať, poškodzovať časti našich stránok, akéhokoľvek zariadenia alebo siete, na ktorej sú naše stránky uložené, akéhokoľvek softvéru používaného pri poskytovaní našich stránok alebo akéhokoľvek zariadenia alebo siete alebo softvéru vlastneného alebo používaného ľubovoľnou treťou stranou.


5. Žiadna ponuka

Žiaden obsah a informácie uverejnené na lokalitách nemožno považovať za ponuku zo strany spoločnosti Schindler. Spoločnosť Schindler si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť podanú na základe obsahu internetových stránok pre ponuku spoločnosti Schindler. Objednávky produktov spoločnosti Schindler nie je možné zadávať prostredníctvom internetových stránok.


6. Žiadna zodpovednosť

Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti Schindler za škody spôsobené alebo súvisiace s prístupom k lokalitám a / alebo ich využívaním je vylúčená v čo najširšom rozsahu povolenom zákonom.

Spoločnosť Schindler za žiadnych okolností nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vedľajšie, nepriame alebo následné škody, stratu zisku, očakávaných úspor, stratu dát, prerušenie obchodného zásahu, stratu dobrého mena, nároky tretích strán, škody spôsobené oneskorením alebo represívne škody.

Spoločnosť Schindler nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu spôsobenú alebo zapríčinenú vírusmi, ktoré môžu infikovať počítačové zariadenie alebo iný majetok z dôvodu vášho používania, prístupu alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu z internetových stránok. Ak sa rozhodnete stiahnuť dáta zo stránok, robíte tak na vlastné riziko.


7. Žiadne záruky

Zatiaľ čo spoločnosť Schindler vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila presnosť a aktuálnosť obsahu a informácií, môže obsahovať nepresnosti alebo tlačové chyby. Obsah a informácie uverejnené na internetových stránkach sú vám poskytované podľa dostupnosti bez záruk alebo prehlásenia akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Schindler popiera a vylučuje akékoľvek výslovné alebo nepriamo vyjadrené záruky a prehlásenia vrátane týkajúcich sa vhodnosti internetových stránok k predaju na konkrétny účel lokalít v čo najširšom rozsahu povolenom zákonom.

Spoločnosť Schindler predovšetkým neposkytuje žiadnu záruku alebo vyjadrenie výslovné alebo predpokladané, pokiaľ ide o aktuálnosť, presnosť, kvalitu, úplnosť alebo existenciu obsahu a informácií uverejnených na stránkach.

Spoločnosť Schindler najmä neposkytuje žiadne záruky alebo vyjadrenia, výslovné alebo úplné, na technickú dostupnosť, spôsobilosť alebo bezchybnosť stránok.

Spoločnosť Schindler najmä neposkytuje žiadne záruky ani vyjadrenia, že vaše používanie obsahu a informácií uverejnených na internetových stránkach neporušuje práva tretích strán.


8. Vyhradenie práv duševného vlastníctva

Ochrana internetových stránok a ich obsahu autorskými právami alebo inými právnymi predpismi zostáva vyhradená. Spoločnosť Schindler je vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našich stránkach a v uverejnených materiáloch. Tieto diela, ochranné známky, logá, servisné značky a obchodné názvy zobrazené na internetových stránkach sú registrované a chránené autorskými zákonmi a zmluvami po celom svete.

Prístup na webové stránky nepredstavuje právo na kopírovanie alebo používanie akéhokoľvek duševného vlastníctva spoločnosti Schindler. Akékoľvek neoprávnené používanie obsahu, prác alebo informácií uverejnených na internetových stránkach a neoprávnená reprodukcia, retransmisia alebo iné použitie ktorejkoľvek časti internetových stránok môže porušovať autorské práva, ochranné známky, súkromie, publicitu alebo iné práva spoločnosti Schindler alebo tretej strany a nie je povolené.

Nesmiete používať žiadnu časť obsahu našich internetových stránok na obchodné účely bez toho, aby ste získali licenciu (oprávnenie) od spoločnosti Schindler alebo od našich poskytovateľov licencií. Žiadosti o povolenia na rozmnožovanie a opätovný prenos môžu byť adresované na

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovensko
Phone: +421 2 32 72 41 11
Email: gdpr.sk@schindler.com


9. Odkazy na iné stránky

Internetové stránky môžu zahrňovať obsah tretích strán alebo ponúkať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Schindler nemá nad takýmito webovými stránkami žiadnu kontrolu a na vlastné riziko pristupujete k webovým stránkam tretích strán. Odkazy na iné webové stránky na našich internetových stránkach sú poskytované iba pre vaše informácie a pohodlie. Tieto webové stránky tretích strán, na ktoré odkazujú internetové stránky, spoločnosť Schindler neskúma. Spoločnosť Schindler nezodpovedá za obsah takýchto webových stránok mimo webových stránok alebo iných webových stránok prepojených s lokalitami.

Spoločnosť Schindler nezodpovedá za dostupnosť takýchto externých webových stránok a zdrojov a nepodporuje a nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah, produkty alebo iné materiály, ktoré sú z týchto webových stránok k dispozícii. Framing, deep-linking, scraping, atď. akejkoľvek internetovej stránky nie je dovolené a spoločnosť Schindler nie je zodpovedná za takéto akcie. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Online Pravidlá ochrany osobných údajov.


10. Online Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Schindler

Internet je vo všeobecnosti považovaný za nezabezpečené prostredie. Beriete na vedomie, že internet je otvorená sieť a je k nemu voľný prístup. Spoločnosť Schindler zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Online Pravidlách ochrany osobných údajov.


11. Zásady používania súborov cookies spoločnosti Schindler

Informácie o používaní webových stránok zhromažďujeme pomocou súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podrobnostiach týkajúcich sa vášho súhlasu s ich použitím alebo ich zakázaní, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookies.


12. Špecifické podmienky používania

Prístup alebo použitie k určitým stránkam alebo častí internetových stránok môže podliehať špecifickým podmienkam používania. Rôzne podmienky sa navzájom dopĺňajú. V prípade konfliktu majú špecifické podmienky používania prednosť pred týmito Online obchodnými podmienkami.


13. Úpravy Online obchodných podmienok

Spoločnosť Schindler môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia upraviť, doplniť alebo odstrániť alebo inak aktualizovať tieto Online obchodné podmienky. Používaním internetových stránok dávate súhlas s týmito zmenami a zaväzujete sa k dodržiavaniu upravených Online obchodných podmienok.


14. Dôsledky porušenia

Ak zistíme, že ste porušili tieto Online obchodné podmienky, môžeme okamžite podniknúť nápravné opatrenia vrátane zabránenia v používaní služieb ponúkaných spoločnosťou Schindler a odstránení akýchkoľvek informácií, údajov a obsahu z internetových stránok poskytnutých kedykoľvek a bez upozornenia. Ak sme v dôsledku vášho porušenia utrpeli škody, môžeme podľa nášho vlastného uváženia požiadať o náhradu škody od vás.


15. Uplatniteľné právo a miesto jurisdikcie

V súlade s platnými právnymi ustanoveniami sa používanie internetových stránok a akékoľvek právne spory, ktoré vznikli s nimi alebo v súvislosti s nimi, riadia výhradne právom Slovenskej republiky a budú podliehať výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky.


16. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto Online podmienkam, kontaktujte nás na adrese:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovensko
Phone: +421 2 32 72 41 11
Email: gdpr.sk@schindler.com