Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Schindler Ltd.

Posledná aktualizácia apríl 2021
Ďakujeme, že ste navštívili (jednu z) internetových stránkok skupiny Schindler spoločnosti Schindler Holding Ltd. a / alebo jej pridružených spoločností ("Schindler") a Váš záujem o produkty a služby spoločnosti Schindler.

1. Úvod

V spoločnosti Schindler sa snažíme udržiavať súkromie a bezpečnosť našich používateľov, zákazníkov a dodávateľov, ako aj ich zástupcov vo vzťahu k všetkým produktom, službám, aplikáciám a internetovým stránkam spoločnosti Schindler Holding Ltd. a akékoľvek jej pridružené spoločnosti, ktoré konajú ako prevádzkovateľ podľa príslušných pravidiel a nariadení o ochrane údajov. Zoznam a kontaktné údaje správnych subjektov spoločnosti Schindler nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Význam stránky

Stránky poskytujú informácie o spoločnosti Schindler
Stránky poskytujú všeobecné informácie o spoločnosti Schindler, jej produktoch, riešeniach a službách, voľných pracovných pozícií a informáciách pre investorov.

Niektoré internetové stránky majú osobitné formuláre, prostredníctvom ktorých môžu zainteresovaní návštevníci stránok požiadať o ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Schindler.

Informácie o spracovávaní údajov súvisiacich s portálom pre nábor zamestnancov spoločnosti Schindler sú poskytované samostatne pred registráciou. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://job.schindler.com/


3. Význam zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú postupy, ako spracovávame a zaobchádzame s vašimi údajmi
Spoločnosť Schindler zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Na tento účel sme vytvorili tieto zásady ochrany osobných údajov ("Zásady ochrany osobných údajov"). Zásady popisujú, ako zhromažďujeme a ďalej spracovávame osobné údaje, keď (i) navštívite internetové stránky group.schindler.com alebo pridružené stránky alebo (ii) v súvislosti so službami, ktoré spoločnosť Schindler poskytuje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú typ osobných údajov, ktoré spoločnosť Schindler zhromažďuje, spôsob ich zhromažďovania a účely, na ktoré ich spoločnosť Schindler môže používať, zdieľať alebo zverejňovať takéto osobné údaje.

Pojem "osobné údaje" obsiahnutý v týchto Zásadách ochrany osobných údajov znamená akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu dôvodne napomôcť na identifikáciu akejkoľvek fyzickej osoby.

Tieto zásady ochrany osobných údajov neposkytujú nutne úplný popis nášho spôsobu spracovania údajov. Je možné, že iné prehlásenia o ochrane údajov (alebo všeobecné obchodné podmienky, podmienky účasti alebo podobné dokumenty) sa vzťahujú na konkrétne situácie.

Ak nám poskytnete osobné údaje inej osoby
Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb (ako napr. rodinní príslušníci alebo kolegovia z práce), je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby príslušné osoby boli o tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov informované a poskytli nám svoje údaje len vtedy, ak máte na to povolenie a tieto osobné údaje sú správne.

Váš súhlas o Zásadách ochrany osobných údajov
Používaním internetových stránok beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované, používané a zverejnené v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, nepokračujte v ďalšom používaní internetových stránok.


4. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, vašich osobných údajov alebo ochrany osobných údajov v spoločnosti Schindler, kontaktujte nás na adrese:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovensko
Phone: +421 2 32 72 41 11
Email: gdpr.sk@schindler.com


5. Ako zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje

Kedy, ako a akým spôsobom zhromažďujeme osobné údaje
Spoločnosť Schindler zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Môžeme zhromažďovať Vaše osobné údaje v priebehu Vašej činnosti, a to aj prostredníctvom používania našich internetových stránok.

Niektoré z internetových stránok majú špeciálne formuláre, prostredníctvom ktorých môžete požiadať o ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Schindler. Pri odoslaní takejto žiadosti alebo elektronickým postúpením informácií spoločnosti Schindler akýmkoľvek spôsobom (napr. Prostredníctvom elektronického kontaktného formulára, e-mailu, vyplnením prieskumu zákazníka alebo formulára spätnej väzby, účasťou na súťaži atď.) môžete byť požiadaní poskytnúť určité informácie vrátane, ale nielen kontaktných údaje, ale aj napr. Vaše meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo oblasť podnikania.

Môžeme zhromažďovať údaje o vašom zariadení a účte
Môžete nám tiež poskytnúť údaje týkajúce vášho zariadenia, vášho zákazníckeho alebo dodávateľského účtu atď. Tento typ údajov sa v mnohých prípadoch považuje za osobný údaj podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov. Ak sa rozhodnete nezverejniť akékoľvek osobné údaje, o ktoré sme požiadali, nemusí vám byť povolené, aby ste získali prístup k určitým častiam, službám alebo funkciám našich stránok.

Môžeme automaticky zaznamenať niektoré technické informácie
Používaním našich internetových stránok vám počítač automaticky sprístupní niektoré technické a iné informácie, ktoré nám boli odovzdané (napríklad vaša sieťová adresa, typ Vášho prehliadača, lokalita, ktorá vás odkázala na naše stránky) z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov a aby sme lepšie porozumeli používaniu našich internetových stránok. Pozrite si odstavec 15 týchto pravidiel ochrany osobných údajov s názvom "Súbory Cookies a ďalšie spôsoby identifikácie".


6. Účel spracovania, kategórie osobných údajov, zákonné dôvody

Prečítajte si nižšie uvedenú tabuľku, ktorá poskytuje informácie ohľadne toho, na aké účely spracovávame (používame, ukladáme, zdieľame atď.) osobné údaje, ktoré kategórie osobných údajov sa spracúvajú, ako aj zákonné dôvody na takéto spracovanie.

Účel (význam)
Kategórie osobných údajov
Právne dôvody
Pri prihlásení k odberu noviniek
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú posielať informačné novinky, aby ste boli informovaní o našich produktoch a službách.
Meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o produkte alebo službe, ktoré ste zakúpili alebo máte záujem
Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu s odberom noviniek. Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť naše informačné bulletiny. Odber tejto služby môžete kedykoľvek zrušiť.
Pri odosielaní žiadosti o kontakt
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú spracovať vašu konkrétnu žiadosť a odpovedať na ne.

Kontaktné údaje a informácie od žiadateľa

Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné spracovať Váš dotaz a poskytnúť vhodnú odpoveď.
Pri odosielaní mediálneho dotazu
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú spracovať vašu konkrétnu žiadosť a odpovedať na ne.
Kontaktné údaje a informácie o Vašom mediálnom prieskume
Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné spracovať Váš dotaz a poskytnúť vhodnú odpoveď.
Keď si vytvárate účet na našich stránkach
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, nám umožňujú vytvoriť a prevádzkovať účet na našich stránkach.
Meno a priezvisko, názov firmy, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj priradené číslo prihlasovacieho konta a zvolené heslo
Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné prevádzkovať a udržiavať Váš účet. Váš účet môžete kedykoľvek zrušiť. 
Keď sa uchádzate o prácu
Keď sa uchádzate o prácu
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú spracovať Vaše žiadosti o zamestnanie.
Viac informácií nájdete v konkrétnom kariérnom prepojení na lokalitu s osobitnými zásadami ochrany osobných údajov https://job.schindler.com/.
Kontaktné údaje, vašu písomnú žiadosť, životopis a certifikáty / diplomy
Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom budúceho pracovného vzťahu. Robíme to na základe krokov potrebných na uzavretie zmluvy.
Keď zatelefonujete na naše call centrum v núdzových situáciách
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú komunikovať s Vami v núdzových situáciách a prijať nápravné opatrenia.
Môžeme zaznamenávať podrobnosti o komunikácii v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
Meno a priezvisko, umiestnenie, telefónne číslo, kontaktné údaje, ďalšie informácie o odpovedi na Váš hovor a prijatie nápravného opatrenia.Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby vyhovovali bezpečnostným požiadavkám. Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné posúdiť núdzovú situáciu a prideliť záchrannú službu.
Keď zatelefonujete na naše call centrum kvôli všeobecným otázkam
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú spracovať vašu žiadosť o informácie a odpovedať na ne.
Meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o vašom dopyte, produkte alebo službe, ktoré s ňou súvisiaSpracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné spravovať Váš dotaz a poskytnúť vhodnú odpoveď.
Keď sa zúčastňujete prieskumov zákazníkov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú získať spätnú väzbu o našich produktoch a službách, posúdiť, analyzovať a vylepšovať naše produkty a služby a školiť našich zamestnancov.
Meno a priezvisko, meno firmy, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, vaša spätná väzba o našich produktoch alebo službách.Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné
riadiť náš vzťah s Vami a zlepšovať naše produkty a služby.
Keď používame vaše osobné údaje na marketingové účely
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, nám umožňujú telefonicky, e-mailom alebo inak vám ponúkať naše produkty a služby, ako aj súvisiace aktivity, napr. pozvánky na podujatia.
Meno a priezvisko, názov spoločnosti, funkcia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje potrebné na marketingové účely.Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby.

7. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonávame žiadne automatické rozhodnutia ani profily
Nemáme v úmysle používať vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracovaní. Okrem toho nemáme v úmysle spracovávať vaše údaje za účelom vyhodnotenia určitých osobných aspektov.

8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
Spoločnosť Schindler podnikne všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že vaše osobné údaje budú spracované iba na minimálne obdobie potrebné na účely stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame, iba na potrebnú dobu.

 • na účely, na ktoré sme ich zhromaždili;
 • na plnenie nášho zmluvného záväzku, t. j. na dobu trvania celého obchodného alebo pracovného vzťahu (od zahájenia, počas plnenia zmluvy až do jej ukončenia);
 • na dodržanie právnych povinností a iných účelov, ktoré sa sledujú pri spracovaní, ako aj po tomto ukončení spracovania v súlade s právnymi predpismi a povinnosťou dokumentácie.

Osobné údaje môžu byť tiež uchovávané

 • počas obdobia, počas ktorého možno uplatniť nároky voči spoločnostiam Schindler alebo
 • pokiaľ sme inak zákonne povinní tak urobiť alebo
 • ak si legitímne obchodné záujmy vyžadujú ďalšie uchovávanie údajov (napríklad na účely evidencie a dokumentácie).

Akonáhle vaše osobné údaje už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, budú odstránené alebo anonymizované, ak je to možné.


9. Prenos osobných údajov iným stranám (v rámci / mimo EHP)

Kto má prístup k vašim osobným údajom
V súlade s platnými právnymi postupmi, ako je príkaz k domovej prehliadke, predvolanie alebo súdny/vládny príkaz, môžeme povoliť prístup k akýmkoľvek informáciám (vrátane tých kategorizovaných ako osobné údaje) poskytnutým spoločnosti Schindler s cieľom dodržať tento proces a chrániť práva a majetok. Ak je to opodstatnené, môžeme povoliť prístup k týmto informáciám aj v mimoriadnych núdzových situáciách, kde je ohrozená fyzická bezpečnosť.

Spoločnosť Schindler si okrem toho vyhradzuje právo zverejniť akékoľvek informácie získané od vás alebo o vás tretím stranám v súvislosti so zlúčením, akvizíciou, insolvenciou alebo predajom všetkých alebo v podstate všetkých aktív spoločnosti Schindler.

Vaše osobné údaje zdieľame s inými subjektmi spoločnosti Schindler a tretími stranami mimo spoločnosti Schindler
Vaše osobné údaje môžu byť prenesené na iné subjekty spoločnosti Schindler a tretím stranám, ktorým príslušný subjekt spoločnosti Schindler subdodáva celé alebo časť tohto spracovania. Môžu to byť napríklad poskytovatelia e-marketingových služieb, poskytovatelia hostingu, technická podpora a akékoľvek iné relevantné funkcie.

Tieto osobné údaje sa spracúvajú len na účely uvedené v týchto zásady ochrany osobných údajov a súhlasia s tým, že sa s nimi zaobchádza v súlade s týmito zásadami. Môžu spracovávať vaše osobné údaje iba tak, ako je spoločnosť Schindler oprávnená spracovávať.

Môžeme preniesť Vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
Keďže spoločnosť Schindler je globálna a celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, vaše osobné údaje sa môžu preniesť do krajín s inou úrovňou ochrany údajov ako krajiny, ako má krajina, odkiaľ ste osobné údaje odoslali. V prípade prenosu osobných údajov do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) spoločnosť Schindler systematicky zabezpečuje uplatňovanie primeranej úrovne ochrany takýchto osobných údajov schválenými prostriedkami (napr. zavádzanie štandardných zmluvných ustanovení ohľadne spracovania osobných údajov v súlade so vzorovými doložkami Európskej komisie). Ďalšie informácie o týchto opatreniach (vrátane prípadných kópií) môžete požiadať o kontaktovanie spoločnosti Schindler prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Vaše osobné údaje nepredávame
Pokiaľ nie je uvedené inak v tejto zásadách ochrany osobných údajov alebo v iných vyhláseniach o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na konkrétne okolnosti, nepredávame, nevymieňame, neprenajímame vaše osobné údaje so žiadnymi tretími stranami mimo spoločnosti Schindler ani na ne neudeľujeme licencie.


10. Vaše práva

Ako získať prístup k vašim osobným údajom a využiť vaše ďalšie práva
V súlade s platnými právnymi predpismi máte niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť odoslaním svojej žiadosti na martina.mozna@schindler.com

Bude potrebné uviesť vaše osobné údaje a tiež spôsob overenia vašej totožnosti (napríklad kópiu preukazu totožnosti alebo vodičského preukazu). Ak žiadosť podá iná osoba ako Vy, bez poskytnutia dôkazu o tom, že žiadosť bola vo Vašom mene legitímne podaná, žiadosť bude zamietnutá.

Upozorňujeme, že spoločnosť Schindler môže odmietnuť požiadavky, ktoré sú neprimerané alebo zneužívajú príslušné právo.

Upozorňujeme tiež, že niektoré z týchto práv môžu byť obmedzené vtedy, keď spoločnosť Schindler má prevažujúci záujem alebo právnu povinnosť pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov.
 

1. Prístupové právo a prenositeľnosť údajov
Môžete mať právo získať potvrdenie o tom, či spoločnosť Schindler spracováva osobné údaje, ak áno, získať prístup ku kópii. Ak potrebujete ďalšie kópie, bude potrebné zaplatiť alikvotný poplatok.
Pre určité druhy údajov môžete mať tiež právo prenosu údajov.
 

2. Presnosť údajov: právo na opravu a právo na vymazanie
Môžete mať možnosť opraviť alebo vymazať vaše osobné údaje za predpokladu, že sú splnené príslušné zákonné požiadavky. Právo na vymazanie podlieha rôznym výnimkám, najmä pokiaľ ide o osobné údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na podporu súdnych sporov alebo na dodržiavanie zákonných požiadaviek na uchovávanie.
 

3. Obmedzenia spracovania: právo na obmedzenie a právo na námietku a odsúhlasenie
Môžete mať právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov a my budeme jednať zodpovedným spôsobom

 • ak sa spoliehame na vlastné oprávnené záujmy alebo záujmy niekoho iného na spracovanie vašich osobných údajov, s výnimkou situácie,
 • ak dokážeme preukázať presvedčivé právne dôvody na spracovanie vašich osobných údajov.
  V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek využiť právo vzniesť námietku.
  Ak je spracovanie založené na súhlase, môžete kedykoľvek využiť právo odstúpiť od takéhoto súhlasu (bez toho, aby to ovplyvnilo spracovanie pred odobratím tohoto súhlasu).


4. Právo podať sťažnosť orgánom dohľadu
Môžete mať právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, najmä orgánu na ochranu údajov, ktorý je príslušný pre vaše miesto bydliska, alebo hlavný orgán dohľadu pre spoločnosť Schindler, a to:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 2 32 31 32 14
Fax: +421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/


11. Ako chránime vaše osobné údaje

Bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov
Snažíme sa zaistiť, aby vaše osobné údaje boli chránené. Zaviedli sme príslušné pravidlá o bezpečnosti informácií, pravidlá a technické opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré sú pod našou kontrolou chránené pred neoprávneným prístupom, nesprávnym používaním alebo zverejnením, neoprávnenou úpravou a nezákonným zničením alebo neúmyselnej strate.

Všetci naši zamestnanci, partneri, konzultanti, pracovníci a spracovatelia údajov (t.j. tí, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene na vyššie uvedené účely), ktorí majú prístup k spracovaniu vašich osobných údajov a sú s nimi spojené, sú povinní rešpektovať dôvernosť týchto údajov.


12. Osobné údaje o deťoch

Osobné údaje o deťoch nezbierame
Schindler vedome nezhromažďuje osobné údaje o deťoch. Ak spoločnosť Schindler zistí, že dieťa jej poskytlo osobné údaje, vynaloží primerané úsilie na odstránenie takýchto informácií zo svojich súborov.


13. Odkazy na iné internetové stránky

Môžeme poskytovať odkazy na internetové stránky, ktoré sú mimo spoločnosti Schindler
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetové stránky, ale nie na internetové stránky vlastnené tretími stranami. Môžeme poskytovať odkazy na iné internetové stránky, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujať. Vzhľadom na povahu internetu však nemôžeme zaručiť úroveň súkromia ochrany osobných údajov takýchto internetových stránok ani preberať zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, ako sú internetové stránky spoločnosti Schindler.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nie sú určené pre inú spoločnosť, ktorá nie je spoločnosťou Schindler. Vždy, keď otvoríte odkaz na iné internetové stránky, mali by ste postupovať opatrne a prečítať si zásady ochrany osobných údajov príslušnej internetovej lokality.


14. Používanie zásuvných modulov sociálnych médií

Ako používať Záložky sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn)

Ak používate záložky sociálnych médií, odosielate identifikovateľné informácie na príslušnú platformu sociálnych médií. Akékoľvek pripomienky alebo aktivity osôb, ktoré používajú záložky sociálnych médií nie sú kontrolované ani schválené spoločnosťou Schindler a spoločnosť Schindler za ne nenesie zodpovednosť. Osoby, ktoré zdieľajú obsah spoločnosti Schindler prostredníctvom záložiek sociálnych médií, nie sú oprávnené hovoriť menom alebo zastupovať spoločnosť Schindler. Ich názory a myšlienky sú striktne považované za ich vlastné a nie za názory spoločnosti Schindler.

Tieto Zásady ochrany súkromia nie sú určené na použitie na žiadnej prepojenej internetovej stránke spoločnosti, ktorá nie je spoločnosťou Schindler. Vždy, keď otvoríte odkaz na iné internetové stránky, mali by ste postupovať opatrne a prečítať si zásady ochrany osobných údajov príslušnej internetovej lokality.

Ustanovenia v obchodných podmienkach spoločnosti Schindler a týchto Zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa odkazov na iné internetové stránky sa vzťahujú aj na sociálne záložky.

Stránky tretích strán a platformy sociálnych médií môžu zhromažďovať vaše osobné údaje

Ak používate záložky sociálnych médií, odosielate identifikovateľné informácie na príslušnú platformu sociálnych médií. Akékoľvek pripomienky alebo aktivity osôb, ktoré používajú záložky sociálnych médií, nie sú kontrolované ani schválené spoločnosťou Schindler a spoločnosť Schindler nenesie zodpovednosť za takúto skutočnosť. Osoby, ktoré zdieľajú obsah spoločnosti Schindler prostredníctvom záložiek sociálnych sietí, nie sú oprávnené hovoriť menom alebo zastupovať spoločnosť Schindler. Ich názory a myšlienky sú striktne považované za ich vlastné a nie za názory spoločnosti Schindler.

Tieto Zásady ochrany súkromia nie sú určené na použitie na žiadnej prepojenej internetovej stránke spoločnosti, ktorá nie je spoločnosťou Schindler. Vždy, keď otvoríte odkaz na iné internetové stránky, mali by ste postupovať opatrne a prečítať si zásady ochrany osobných údajov príslušnej internetovej lokality.

15. Súbory Cookies a iné spôsoby identifikácie

Čo je súbor cookie?
Súbor Cookie je malé množstvo dát, ktoré internetová stránka ukladá na počítači alebo na mobilnom zariadení návštevníka. Sú používané za účelom správneho alebo efektívnejšieho fungovania internetových stránok, ako aj poskytovanie informácií majiteľom internetových stránok.

Použitie súborov cookies
Na našich internetových stránkach sa používajú súbory cookie, webové signály a iné formy identifikácie a lokálne úložisko (ďalej spolu označované ako "Cookies"), ktoré vás odlišujú od ostatných používateľov našej internetovej stránky a internetových stránok v našej sieti. To nám pomáha poskytnúť vám bezproblémové prehliadanie našej internetovej stránky a internetových stránok našej siete a tiež nám umožňuje vylepšiť naše stránky a služby.
Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame na našich internetových stránkach, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


16. Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Všetky takéto zmeny oznámime v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.