Mestská mobilita Schindler

Environmentálna politika

Spoločnosť Schindler má vytvorený Systém Environmentálneho Manažmentu (EMS). Systém je neustále zdokonaľovaný a ovplyvňovaný meniacimi sa potrebami, konkrétnymi cieľmi a projektmi, vyrábanými a dodávanými výrobkami, používanými procesmi a zahŕňa všetky činnosti spoločnosti. Cieľom zavedenia EMS je napĺňanie legislatívnych požiadaviek a postupov, neustále zlepšovanie správania sa pracovníkov a tým znižovanie negatívnych dopadov z činnosti spoločnosti na životné prostredie.