Bezpečnosť a naše pravidlá

Bezpečnosť a naše pravidlá

Politika bezpečnosti zamestnancov pri práci: záväzok a zásady


Bezpečnosť je pre spoločnosť Schindler základnou hodnotou
Bezpečnosť je pre spoločnosť Schindler základnou hodnotou

Bezpečnosť je pre spoločnosť Schindler základnou hodnotou, je súčasťou našich výrobkov a služieb a spôsobu našej práce. Nikdy a za žiadnych okolností nehazardujeme s bezpečnostou a zdravím tých, ktorí pre našu spoločnosť pracujú.

Veríme, že všetkým úrazom, chorobám z povolania a nehodám je možné zabrániť a neustále sa snažíme o čo najvyšší štandard v zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia.

Naša kultúra bezpečnosti je založená na prevencii, uvedomení si možných rizík a ich potenciálnych dôsledkov, na neustálom zlepšovaní všetkých pracovných procesov a zhode s vyvinutými správnymi pracovnými postupmi. Vďaka tomuto prístupu budeme vždy dosahovať rýchly rozvoj a vyššiu efektivitu. Z povahy našej práce vyplýva, že veľa pracovníkov vykonáva svoje činnosti samostane: tu platí, že naša môže byť efektívna iba vtedy, ak je prijatá a rešpektovaná osobne a inštinktívne každým z nás. 

Všetky spoločnosti v rámci koncernu musia rešpektovať predpisy, bezpečnostnú politiku a dodržiavať bezpečnostné štandardy koncernu. 

Všetky spoločnosti koncernu môžu zavádzať dodatočné opatrenia a kroky s cieľom ošetriť nimi zistené a špecifické riziká. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com