Schindlers Juridiska villkor

Schindler Holding Ltd och/eller något av dess dotterbolag, nedan kallad "Schindler" har ett antal webbsidor, nedan kallade ”Webbsidor(na)” vilka är föremål för följande Juridiska villkor.

1. Tillträde och acceptans

Genom att besöka dessa Webbsidor accepterar du, utan begränsning eller förbehåll, dessa Juridiska villkor. Du får endast besöka dessa Webbsidor och dess tjänster om du följer alla tillämpliga lagar samt de Juridiska villkoren. Om du inte accepterar de Juridiska villkoren, skall du inte gå vidare på Webbsidorna.

2. Syfte och användning

Innehållet och informationen som publiceras på Webbsidorna tillhandahålls som information till berörda personer och ska användas endast i informationssyfte. Information om produkter och tjänster kan vara begränsade till geografiska områden och marknader. En hänvisning till en produkt eller tjänst på Webbsidorna innebär inte att en sådan produkt eller tjänst är, förblir eller blir tillgängliga i ditt område.

3. Anbuds- och beställningsbegränsningar

Inget av innehållet och informationen på Webbsidorna kan anses utgöra ett anbud från Schindler. Schindler förbehåller sig uttryckligen rätten att avböja förfrågningar baserade på innehållet på Webbsidorna. Beställningar av Schindlers produkter kan inte och får inte placeras över Webbsidorna.

4. Ansvarsbegränsning

Schindler tar inget ansvar för skador på grund av eller i samband med besök på dessa Webbsidor om inte tvingande lag anger annat.

Under inga omständigheter skall Schindler ha något ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller följdskada, utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av data, avbrott i verksamheten, förlust av goodwill, krav från tredje part, försening, skador eller skadestånd på grund av din användning av, tillgång till eller nedladdning av material från dessa Webbsidor.

I synnerhet har inte Schindler något som helst ansvar för eventuella förluster eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din användning av, tillgång till eller nedladdning av material från dessa Webbsidor. Om du väljer att ladda ner material från dessa Webbsidor så sker det helt på egen risk.

5. Garantibegränsning

Innehållet och informationen som publiceras på dessa Webbsidor tillhandahålls i befintligt skick utan garantier eller utfästelser av något slag. Schindler friskriver sig och utesluter alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål i vidaste utsträckning som lagen tillåter.

I synnerhet ger Schindler inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, gällande aktualitet, korrekthet, kvalitet eller fullständighet av innehållet och information som publiceras på dessa Webbsidor.

Schindler ger heller inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, för teknisk tillgänglighet, lämplighet eller felfrihet av dessa Webbsidor. Schindler ger inga garantier om att din användning av innehåll och information som publiceras på dessa Webbsidor inte kommer göra intrång på tredje parts rättigheter.

6. Immateriella rättigheter

Schindler eller tredje part innehar samtliga immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, till det som finns på dessa Webbsidor . Du erhåller inga rättigheter till dessa. De varumärken, logotyper, och firmanamn som visas på Webbsidorna är registrerade eller i vart fall skyddas av immaterialrättslig lagstiftning.
All otillåten användning av innehåll eller information som publiceras på Webbsidorna samt otillåten kopiering, reproduktion, återutsändning eller annan användning av någon del av de Webbsidorna, intrång i Schindlers eller tredjeparts immateriella rättigheter såsom t.ex. upphovsrätter, varumärken eller patent är inte tillåtet.

Förfrågningar kring regler om eller tillåtelse till kopiering, reproduktion eller återutsändning kan ställas till info@se.schindler.com

7. Länkar

Dessa Webbsidor kan innehålla information från tredjepart eller tillhandahålla länkar till tredjeparts webbsidor. Schindler har ingen kontroll över och tar inget ansvar för tredjeparts webbsidor och deras innehåll. Du besöker tredjeparts webbsidor på egen risk.

Länkarna från Schindlers Webbsidor till tredjeparts webbsidor är till för din information och bekvämlighet. Schindler har inte granskat några tredjeparts webbsidor eller webbsidor som har länkat till Schindlers Webbsidor. Schindler är inte ansvarig för innehållet på några off-site webbsidor eller andra webbsidor som är länkade till Schindlers Webbsidor.

Schindler är inte ansvarig för tillgängligheten av andra webbsidor eller resurser eller deras innehåll, produkter eller annat material. Framing, deep-linking, scraping, etc. av någon av Schindlers Webbsidor är inte tillåtet och Schindler tar inget ansvar för sådana handlingar. För ytterligare information se vår Integritetspolicy.

8. Integritetspolicy

Du accepterar att Internet är ett öppet nät och kan nås av vem som helst. Schindler behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. För ytterligare information se vår Integritetspolicy.

9. Särskilda användarvillkor

Tillgång till eller användning av vissa sidor eller delar av Webbsidorna kan vara föremål för särskilda villkor för användningen. Olika villkor skall komplettera varandra. I händelse av en konflikt skall särskilda användarvillkor ha företräde framför dessa Juridiska villkor.

10. Revidering av de Juridiska villkoren

Schindler får på vilket sätt som helst, när som helst, utan anledning eller förvarning och efter eget gottfinnande ändra, lägga till eller ta bort eller på annat sätt uppdatera dessa Juridiska villkor. Du samtycker till sådana förändringar och är bunden av de ändrade Juridiska villkoren när du använder Schindlers Webbsidor.

11. Konsekvenser

Om Schindler blir medvetet om att du har brutit mot dessa Juridiska villkor kan vi omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive hindra dig från att använda de tjänster som erbjuds av Schindler, ta bort all information, data och innehåll från dig när som helst och utan förvarning. Om vi har lidit skada av din överträdelse kan vi efter eget gottfinnande kräva skadestånd av dig.

12. Tillämplig lag och behörig domstol

All användning av Webbsidorna och alla juridiska tvister som uppstår ur eller i samband därmed, regleras uteslutande av svensk lag och tvist ska avgöras av Stockholms tingsrätt, om inte tvingande rätt anger annat.

Senaste uppdatering: december 2013