Schindler Hiss AB:s Integritetspolicy

Schindler Hiss AB (nedan Schindler) lägger vi stor vikt på din personliga integritet och värnar om dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. I vår policy hittar du hur vi behandlar dina uppgifter, för vilka ändamål, den rättsliga grunden samt hur länge vi sparar uppgifterna och dina rättigheter m.m

Vilken typ av information behandlar vi och hur samlar vi in den

För att kunna erbjuda dig som leverantör eller kund bästa service och förbättra våra produkter och tjänster samt skapa attraktiva erbjudanden behöver vi behandla dina personuppgifter (kunduppgifter, leverantörsuppgifter, felanmälare och trafikdata). Nedan förklarar vi de olika personuppgiftstyperna som är aktuella. Du som kund är inte skyldig att lämna ut dina uppgifter till oss, men då finns det en risk att vi inte kan leverera våra tjänster eller produkter till dig.

 • Kunduppgifter: Är uppgifter om dig som privatkund är det vilka tjänster/produkter du har hos oss, namn och personnummer, adress och e-postadress, ditt telefonnummer och kundnummer. Som företagskund behandlar vi endast uppgifter såsom kontaktperson, telefonnummer och e-postadress samt eventuell referens som kan härledas till dig som person.

 • Leverantörsuppgifter: Är uppgifter om dig som leverantör såsom kontaktperson, telefonnummer och e-postadress som kan härledas till dig som person. Är bolaget en enskild firma sparas även organisationsnummer (överensstämmer med ditt personnummer), bolagsadress och bolagsnamn som kan härledas till dig som enskild person.

 • Felanmälare: Är uppgifter om dig som person kopplat till de tjänster du nyttjar som boende till en enhet (hiss, rulltrappa, port etc) i vår kundportfölj. Hit räknas namn på felanmälare och kontaktuppgifter som telefonnummer och adress.

 • Trafikdata: är uppgifter om hur, när och till vilket plan en enhet (exempelvis hiss, rulltrappa, port) rör sig och kan i vissa fall härledas till dig som person.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • Genom dina kontakter med oss, t ex när du blir kund/leverantör hos oss eller kontaktar vår kundtjänst eller då vi kontaktar dig som leverantör.

 • Genom att använda någon av våra tjänster/produkter.

 • Genom uppgiftsinsamling från externa källor, t ex kreditupplysningar.

 • Genom användandet av cookies på vår hemsida (www)

 • Genom webbanalyser på vår hemsida

Vad använder vi dina uppgifter till

Behandling av personuppgifter kräver stöd i gällande lagstiftning, det vill säga att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. Därför krävs det att behandlingen av dina personuppgifter, för att vara laglig, är nödvändigt:

 • För att fullgöra avtalet med dig

 • För att fullgöra en för Schindler rättslig förpliktelse

Behandling av dina personuppgifter får också göras

 • Efter intresseavvägning, där behandlingen av uppgifter hos Schindler vägs mot ditt intresse av integritetsskydd

 • Efter att du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke sker separat och du som privatperson kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst alternativt GDPR-ansvarige på GDPR.se@schindler.com.

Varför behandlar vi personuppgifter

Personuppgifter behöver behandlas av Schindler för att kunna erbjuda våra tjänster och produkter. Nedan förklarar vi varför vi behandlar dina personuppgifter, med vilket rättsligt stöd och hur länge uppgifterna sparas. Utgångspunkten är att personuppgifter inte ska sparas längre än vi behöver för det aktuella syftet. Därför varierar tiden vi sparar dina personuppgifter utifrån vad de behövs till.

Tillhandahålla och fullgöra avtal
För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra våra avtal samt tillvarata våra rättigheter enligt avtalet behöver vi behandla uppgifter relaterade till dig som kund eller leverantör.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal.

Utveckla och förbättra vårt utbud
Vi behandlar kunduppgifter, såsom göra urval och genomföra kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse

Bättre service till dig som kund/användare/leverantör
Vi behandlar dina uppgifter, såsom ärendehistorik, för att kunna erbjuda kundservice och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga servicen. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning (Schindler har ett berättigat intresse av att kunna upprätthålla en bra kundservice)

Direktmarknadsföring
För att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra produkter och tjänster behandlar vi kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik. Vi behandlar också trafikuppgifter genom att samla in och spara, bearbeta och analysera. Exempelvis analyserar vi användandet av våra produkter och tjänster för att kunna anpassa erbjudanden till just dig. Marknadsföring sker via t ex brev, telefon och e-mail.

Rättslig grund: Berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter)

Fullgöra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lagstiftning eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Exempelvis sparas underlag i enlighet med bokföringslagen.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Personuppgifter sparas i huvudregel för de ändamål som angivits ovan så länge du är kund/leverantör hos oss och upp till 24 månader därefter. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål, exempelvis för:

 • Fakturerings och betalningsändamål. Som en del av bokföringsunderlag eller för att tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge en eventuell tvist pågår.

 • Att analysera hur just du använder våra tjänster och produkter för att anpassa och skräddarsy erbjudanden till just dig sparar vi information så länge vi har ett giltigt samtycke från dig

 • Att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Inspelade samtal och chattkommunikation kan komma att sparas i högst 90 dagar.

 • Att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi uppgifter så länge som lagen kräver.

Cookies och webbanalys

Schindler använder cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare samt ge tillgång till viss funktionalitet. Vi använder även Adobe SiteCatalyst® för att samla in information för att förbättra innehållet på våra webbsidor samt sammanställa anonym aggregerad statisk om personer som använder våra webbsidor.

Vad är en cookie?
En liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen/hemsidan du besöker.

Cookies möjliggör till exempel:

 • Skapa personliga erbjudanden
 • Få information om hur besökare interagerar med webbplatsen.
 • Möjliggöra olika tjänster och funktioner

För mer information om cookies kan du hitta genom www.schindler.se eller på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.  

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter

Till underleverantörer eller till bolag i vår koncern
Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår koncern för att kunna leverera de bästa tjänsterna och produkterna. Det betyder att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter för dock inte använda personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller enligt de villkor som vi anger.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi anlitar även vissa leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, ett så kallat tredjeland, för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig. Om överföring sker till tredjeland kontrollerar vi att det finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att dina rättigheter och personuppgifter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara att överföring regleras i särskilda avtalsklausuler som säkerställer skyddet eller genom bindande företagsinterna regler.

En lista över vilka länder som EU-kommissionen beslutat har en tillräckligt bra skyddsnivå kan hittas här

Övriga mottagare
Vi lämnar även ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter, t ex till räddningstjänsten, skatteverket.

Dina rättigheter

Med GDPR följer ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och i slutet hittar du kontaktuppgifter till Schindler som du kan använda om du önskar göra dina rättigheter gällande.

Normalt har du rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt, men om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att avslå begäran.

En skickad begäran från dig kommer vi besvara utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Skulle ytterligare tid behövas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din förfrågan kommer vi informera dig om detta. För att kunna uppfylla din begäran kan ytterligare information krävas från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlar. Du har även rätt till ett registerutdrag, dvs en kopia av de uppgifter vi behandlar. Begärs ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till Rättelse
Det är viktigt för oss att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Rättigheten inkluderar också att du kan begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. När en rättelse skett kommer vi underrätta dem där vi lämnat ut dina uppgifter. Vi kommer också på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära dina personuppgifter raderade om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för

 • Behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

 • Du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker med intresseavvägning som rättslig grund och att det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

 • Behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande lag

 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rättigheten att få sina uppgifter raderade kan i vissa fall inte tillmötesgås, t ex om vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna. Vid radering av kommer vi underrätta de vi lämnat ut dina uppgifter till att radering skett. Vi kommer också på din begäran informera dig om vem/vilka som fått information om radering.

Rätt att göra invändningar

 • Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på Schindler. Vid en invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet.

 • Du kan alltid rätt att när som helst invända mot insamlingen av information för att förbättra våra hemsidor via Adobe SiteCatalyst® genom att använda följande länk: Opt-Out

 • Du kan även invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd för intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingandeberättigande skäl för databehandlingen som väger tyngre än dina skäl ska vår behandling upphöra.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas genom att höra av dig til oss och att uppgifterna endast ska lagras av oss i följande situationer:

 • Under tiden det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, vid bestridande av personuppgifternas korrekthet

 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av uppgifterna och istället vill att vi begränsar användningen av dessa.

 • I väntan på kontroll om vems berättigande skäl som väger tyngst, dina eller våra i de fall du gjort en invändning mot behandling.

Inte alla situationer kan en begäran om begränsning tillmötesgås, t ex om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara fåra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer underrättelse genomföras till de vi lämnat ut dina uppgifter till. Vi kommer också på din begäran informera dig om till vem/vilka informationen om begränsning lämnats ut till.

Rätt till dataportabilitet
Denna rättighet gäller personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av den rättsliga grunden samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.  

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, t ex återkalla ditt samtycke, kan du kontakta vår växel på Schindler via 08 622 40 00.

Direktmarknadsföring
Du kan alltid tacka nej till vår direktmarknadsföring av produkter och tjänster genom att kontakta oss eller avregistrera i e-mailet. Du kan även avregistrera dig per brev till vår adress nedan. Vänligen ange då namn, kundnummer samt vad det gäller.

Personuppgiftsansvarig Schindler Hiss AB
Schindler Hiss AB är ansvarig för den behandling av våra kunders/leverantörers/felanmälares personuppgifter som görs för varumärket Schindler. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandling.

Schindler Hiss AB, BOX 547, 182 36 Danderyd, Sverige

Dataskyddsansvarig
Vår dataskyddsansvarige övervakar att efterlevnaden av gällande lagstiftning och behandling av dina personuppgifter sker på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vår dataskyddsansvarige går det bra att ringa vår växel för Schindler på telefonnummer 08 622 40 00 eller maila till GDPR.se@Schindler.com

Ändring av integritetspolicyn
Schindler kan komma att ändra denna integritetspolicy. Ändringar av policyn kommer meddelas på vår webbplats www.schindler.se med senaste gällande datum för policyn.