Bolagsverkets regelverk

Boverkets regelverk

Allmänhetens krav på en säker miljö blir med rätta allt större. Säkerheten hos 30-40 år gamla husshållsapparater, bilar, verktyg  accepteras inte längre. Så även med hissar! Boverkets nya föreskrifter kräver därför att säkerheten hos äldre hissar höjs till en acceptabel nivå.

Vad krävs?

Vad krävs?

Alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen måste förses med korgdörr. Till dess måste sådana hissar vara försedd med särskilt varningsskylt. Alla hissar skall ha nödtelefon och manöverorgan även användbara för personer med funktionsnedsättning samt tillfredsställande skydd mot elstötar. Alla hissar skall ha anordningar för att evakuera innestängda passagerare och tillräckligt räddningsutrymme för servicepersonal.


När ska det göras?

När ska det göras?

Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den förses med korgdörrar omedelbart. Om hisskorgens inredning eller hela hisskorgen byts måste de tre första säkerhetshöjande åtgärderna enligt föregående sida genomföras samtidigt. Om hissens styrsystem, apparatskåpl eller maskineri ändras eller byts ut måste samtliga 6 säkerhetshöjande åtgärder enligt ovan genomföras samtidigt.


Schindler Undantag

Undantag

Om byggnadens förutsättningar medför oskäliga kostnader eller om det är olämpligt av varsamhetsskäl kan mindre avsteg göras. Man måste i så fall kunna visa tillfredsställande skydd för säkerheten ändå uppnås. Undantag kan även göras om installationen av korgdörr tar sådant utrymme i korgen att tillgänglighetskraven åsidosätts. I så fall får korgdörr ersättas av korggrind eller fotocellridå. Observera att föreskriften inte betraktar kostnadsskillanden mellan korgdörr och korggrind eller fotocellridå som oskälig.