Klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schindler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa, KRS: 0000054199, NIP: 7810002069, kapitał zakładowy 5.000.000,00 zł, tel.: 22 54 92 100,  (dalej „Administrator’).

Kontakt w sprawie ochrony danych

Mogą Państwo skontaktować się z nami w formie elektronicznej pod adresem: gdpr.pl@schindler.com lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Schindler Polska sp. z o.o

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

 

Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy (dalej „Dane Osobowe”) w następujących celach:

 • w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawą prawną jest Nasz uzasadniony interes
 • w celu wysyłania informacji handlowych zawierających informacje marketingowe dotyczące naszych aktywności oraz produktów, jak również ciekawych ofert, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres e-mail - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym celu interesu.

Kategorie odbiorców

Dane Osobowe mogą być przekazane:

 1. podmiotom powiązanym z Administratorem, tj. spółkom z grupy kapitałowej Administratora,
 2. upoważnionym zleceniobiorcom Administratora,
 3. podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne, audytowe) – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

 

Stosowany skrót:

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem współpracy Administratora z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Dane Osobowe mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Administrator stosuje [standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.] Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu).

Okres przechowywania

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na państwa pytania zawarte w formularzu – do czasu załatwienia sprawy
 2. w celu wysyłki informacji handlowych w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą – do czasu wycofania zgody

 

Pana/Pani uprawnienia

 

 

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Administratorem za pomocą dowolnego środka komunikacji:

 1. dostęp do treści Danych Osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii ich kompletu,
 2. żądanie sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,
 3. żądanie usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
 4. żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia Danych Osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora Danych Osobowych do Pani/Pana lub do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej aplikacji lub osobnej zgody,
 6. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 7. wniesienie skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie

Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Wycofanie zgody

Zgoda może zostać wycofana poprzez skorzystanie z linków zamieszczonych w otrzymywanych komunikatach lub poprzez kontakt z administratorem danych osobowych na adres mailowy: gdpr.pl@schindler.com lub listownie a adres wskazany w niniejszej klauzuli.

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Szczegółowe informacje

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie schindler.com w zakładce polityka prywatności.