Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

Poniższe informacje publikowane są przez Schindler Polska sp. z o.o. (dalej: „Schindler Polska” lub „Spółka”) w związku z obowiązkiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, o którym mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

I. Informacje ogólne

Schindler Polska jest podmiotem z branży budowlanej, który odpowiedzialny jest za sprzedaż urządzeń i części zamiennych wraz z montażem, a także za serwis (konserwację) i remont urządzeń na polskim rynku.
Do zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Schindler Polska należy:

 • projektowanie rozwiązań dotyczących dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych;
 • prowadzenie konsultacji oraz udzielanie wsparcia projektowego dla inwestorów i architektów;
 • montaż, konserwacja, modernizacja oraz wymiana dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych, w tym urządzeń innych producentów;
 • konsultacje i szkolenia właścicieli urządzeń;
 • udział w odbiorach i okresowych badaniach dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych przeprowadzanych przez jednostki dozoru technicznego.

Schindler Polska posiada zdywersyfikowany portfel klientów, do których należą m.in. deweloperzy mieszkaniowi, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy komercyjni (galerie handlowe, biurowce), indywidualni właściciele domów, firmy budowlane czy właściciele obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, dworce, stacje metra.
Spółka działa w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej założonej w 1874 r. w Szwajcarii specjalizującej się w produkcji oraz sprzedaży dźwigów (tj. wind), schodów ruchomych oraz usług związanych z utrzymaniem tych urządzeń (dalej: „Grupa Schindler”).
Grupa Schindler prowadzi obecnie działalność na terytorium ponad 100 państw, w tym poprzez oddziały lub przedstawicielstwa. Ostanie lata to bardzo szybki rozwój Grupy Schindler, która umocniła swoją pozycję w regionie Zatoki Perskiej oraz zdobyła przełomowe projekty m.in. w Turcji, Hiszpanii czy we Włoszech. Poprzez nabywanie istniejących podmiotów i tworzenie nowych, Grupa Schindler zdobyła dostęp do nowych rynków w Ameryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Ponadto, Grupa Schindler umocniła swoją obecność na kontynencie europejskim. Warto przy tym podkreślić, że wyjściowy wizerunek Grupy Schindler jako firmy inżynierskiej produkującej dźwigi osobowe i towarowe, schody i chodniki ruchome został zastąpiony wizją firmy produkcyjnej oraz serwisowej – rzetelnej, bezproblemowej i świadczącej usługi serwisowe po cenach rynkowych oraz zapewniającej i utrzymującej mobilność w każdym obsługiwanym segmencie rynku.
Przez cały okres swojej działalności, Grupa Schindler utrzymuje czołową pozycję nie tylko w sprzedaży nowych dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych, ale także w ich późniejszym serwisowaniu. Utrzymanie konkurencyjności na rynku było możliwe m.in. dzięki dokonaniu znacznych inwestycji w rozwój oraz digitalizację procesu serwisowania, jak również modernizację struktur, produktów i procesów.

II. Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W ramach realizowanej strategii podatkowej Schindler Polska dokłada wszelkich starań, aby wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa były wypełniane w sposób rzetelny. Do najistotniejszych czynności podjętych przez Spółkę należy zaliczyć:
a) opracowanie, wprowadzanie i/lub zaktualizowanie wewnętrznych procedur mających na celu prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę ze zobowiązań podatkowych oraz terminowe sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, w szczególności:

 • opracowanie i wprowadzenie procedur regulujących obowiązki w zakresie podatków w kluczowych obszarach i liniach biznesowych Spółki;
 • zaktualizowanie zakresu obowiązków pracowników odzwierciedlających rzeczywiste funkcje;
 • opracowanie i wprowadzenie przejrzystego podziału odpowiedzialności pracowników za sprawy podatkowe;
 • opracowanie i wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z wymogami określonymi w art.. 86l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.;

b) powierzenie spraw z obszaru finansowo-podatkowego wykwalifikowanemu zespołowi osób według kryterium wiedzy, kompetencji i doświadczenia;
c) powierzenie nadzoru nad obszarem finansowo-podatkowym osobom pełniącym funkcje Menedżera Działu Księgowości i Administracji oraz Członka Zarządu ds. Finansowych – Dyrektora Finansowego;
d) powierzenie nadzoru nad wypełnianiem obowiązków przez pracowników innych jednostek biznesowych, których działalność wpływa na prawidłowy i terminowy przebieg procesu regulowania przez Spółkę zobowiązań podatkowych, osobom pełniącym funkcje kierownicze w tych jednostkach;
e) wprowadzenie systemu szkoleń mającego na celu uświadamianie i poszerzanie wiedzy o obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego dla pracowników wszystkich jednostek Spółek, w szczególności jednostek biznesowych, których działalność wpływa na prawidłowy i terminowy przebieg procesu regulowania przez Spółkę zobowiązań podatkowych;
f) konsultowanie z zewnętrznymi doradcami podatkowymi kwestii o wysokim stopniu skomplikowania;
g) stałe monitorowanie zmian przepisów podatkowych przez Menedżera Działu Księgowości i Administracji oraz Kierownika Zespołu Księgowości;
h) występowanie z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego lub wiążących informacjach stawkowych w kwestiach istotnych z punktu widzenia Spółki.
Podkreślić należy, że pomimo podejmowanych przez Schindler Polska prób dochowywania należytej staranności, aby wszelkie rozliczenia podatkowe Spółki były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Schindler Polska nie może całkowicie wykluczyć sytuacji mogących rodzić ryzyka podatkowe. Taki stan rzeczy spowodowany jest dużą dynamiką zmian przepisów prawa podatkowego oraz praktyki jego stosowania.

III. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Schindler Polska nie przystąpiła do programu współdziałania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Spółka dokłada jednak wszelkich starań, aby rzetelnie i terminowo odpowiadać na wszelkie wezwania, pytania czy prośby organów podatkowych.

IV. Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych w Polsce wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

Schindler Polska rozlicza się ze zobowiązań podatkowych w Polsce, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Rozliczenia podatkowe przeprowadzane przez Spółkę dotyczą w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zryczałtowanego podatku pobieranego u źródła), podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, przy czym Spółka rozlicza się także z innych podatków i opłat w Polsce w sytuacji, gdy na mocy obowiązujących przepisów jest do tego zobligowana.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej rozliczenia podatkowe były zgodne z prawem oraz odzwierciedlały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. W szczególności, Spółka terminowo wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych kalkulowanych zgodnie z przepisami prawa oraz ze składania obligatoryjnych deklaracji i informacji podatkowych. Spółka niezwłocznie dokonuje również odpowiednich korekt złożonych deklaracji, informacji czy kwot zapłaconego zobowiązania podatkowego, gdy zaistnieje taka konieczność.
Ponadto, Spółka w sposób ciągły monitoruje zdarzenia pod kątem ewentualnego obowiązku zgłoszenia schematu podatkowego. W celu rzetelnego i terminowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków w zakresie przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zdarzeń wypełniających definicję schematu podatkowego, w Spółce wdrożona została wewnętrzna procedura, a zadania w zakresie identyfikacji zdarzeń mogących wypełniać definicję schematu podatkowego zostały powierzone wykwalifikowanemu personelowi.
Podkreślić przy tym należy, że Spółka nie złożyła żadnej informacji o schemacie podatkowym za rok 2020.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Schindler Polska za 2020 r. transakcje, które przekraczają 5% sumy bilansowej aktywów, to:
a) Zakup urządzeń i części zamiennych:
Przedmiotem transakcji jest zakup przez Spółkę urządzeń i części zamiennych od podmiotów powiązanych z Grupy Schindler. Spółka nabywa od podmiotów powiązanych z Grupy Schindler przede wszystkim urządzenia transportu bliskiego (np. dźwigi osobowe i towarowe, schody i chodniki ruchome) oraz odpowiednie części zamienne i serwisowe w celu oferowania na rynku polskim szerokiej gamy usług i produktów znajdujących się w portfolio Grupy Schindler.
b) Zakup licencji na korzystanie z praw do własności intelektualnej
Transakcja dotyczy zakupu przez Spółkę licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej Grupy Schindler od podmiotu powiązanego ze Spółką. Nabywana licencja dotyczy następujących rodzajów własności intelektualnej:

 • znaków towarowych,
 • patentów,
 • wiedzy technicznej i organizacyjnej w zakresie produkcji, jak również innym niż produkcja,
 • oprogramowania oraz
 • innych wartości niematerialnych do których prawo własności posiada podmiot powiązany ze Spółką.

c) Zdeponowanie środków finansowych
Transakcja dotyczy deponowania środków finansowych (w formie zakładanych depozytów krótkoterminowych) przez Spółkę w ramach systemu zarządzanego przez jeden z podmiotów powiązanych ze Spółką w celu uzyskania dodatkowych korzyści finansowych w postaci odsetek od zdeponowanych funduszy.
Niniejsza transakcja stanowi element polityki Grupy Schindler dotyczącej zarządzania i dysponowania wolnymi środkami pieniężnymi. W ramach przyjętej polityki, Grupa Schindler udostępnia swoim podmiotom powiązanym możliwość zakładania depozytów krótkoterminowych w ramach systemu zarządzanego przez jedną z podmiotów powiązanych ze Spółką. W rezultacie, podmioty posiadające stosowne nadwyżki mogą lokować swoje środki w formie udzielanych depozytów krótkoterminowych, które są korzystnie oprocentowane w ramach systemu zarządzanego przez jeden z podmiotów powiązanych ze Spółką.
d) Otrzymanie pożyczki odnawialnej
Transakcja dotyczy uzyskania przez Spółkę finansowania w formie pożyczki udzielonej przez jeden z podmiotów powiązanych ze Spółką na cele prowadzonej działalności operacyjnej.
e) Otrzymanie gwarancji
Transakcja dotyczy otrzymania przez Spółkę gwarancji bankowej od jednego z podmiotów powiązanych ze Spółką. Z uwagi na fakt, że projekty realizowane przez Spółkę dotyczą znacznych wartości, praktyką rynkową, jest zapewnienie kontrahentom gwarancji bankowej płatności dotyczących zwrotu zaliczki, dobrego wykonania usługi, czy rękojmi. W celu uzyskania gwarancji bankowej Spółka była zobowiązana przedstawić dodatkowe zabezpieczenie. Zabezpieczeniem w tym przypadku była gwarancja udzielona Spółce przez jeden z podmiotów powiązanych ze Spółką.

VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

Schindler Polska nie podejmowała i nie planuje działań restrukturyzacyjnych.
W grudniu 2020 r. zmienił się udziałowiec Schindler Polska, którym został Schindler Holding AG z siedzibą w Szwajcarii (100% udziałów).

VII. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W 2020 r. Schindler Polska nie składała wniosku o wydanie:
a) ogólnej interpretacji prawa podatkowego,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego,
c) wiążącej informacji stawkowej,
d) wiążącej informacji akcyzowej.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Schindler Polska nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak również nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach lub w takich krajach.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com