Schindler - Vilkår og betingelser for nettet

Sist oppdatert mai 2018

Takk for at du besøker (en av) nettsidene til Schindler-gruppen i Schindler Holding Ltd. og/eller dets datterselskaper, og for din interesse for Schindlers produkter og tjenester.


1. Innledning

Tilgang til og bruk av alle Nettsider hos Schindler er gjenstand for følgende juridiske vilkår og betingelser for nettet ("Vilkår og betingelser for nettet"), våre Personvern-retningslinjer for nettet og Retningslinjer for informasjonskapsler og alle aktuelle lover.


2. Tilgang og godkjennelse

Ved å bruke og lese Nettsidene godtar du disse Vilkår og betingelser for nettet uten begrensninger eller forbehold. Du kan bare bruke Nettsidene og deres tjenester hvis du respekterer alle gjeldende lover og disse Vilkår og betingelser for nettet. Hvis du ikke samtykker i disse Vilkår og betingelser for nettet, må du ikke gå videre til Nettsidene.

Schindler garanterer ikke at Nettsidene eller noe av innholdet på disse alltid vil være tilgjengelig eller være uten avbrudd. Tilgang til Nettsidene våre er tillatt på midlertidig basis. Vi kan avbryte, trekke tilbake, bryte midlertidig eller endre alle eller deler av Nettsidene uten varsel. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for noen årsak til at Nettsidene våre ikke er tilgjengelige på noe tidspunkt eller i noen perioder. Vi tar ikke ansvar for informasjon som sendes ut via Nettsidene og vi garanterer ikke at elektronisk handel eller kommunikasjon er fullt sikret.


3. Formål med Nettsidene

Innholdet og opplysningene lagt ut på sidene gis som informasjon til interesserte personer og kan bare brukes til informasjonsformål. Informasjon om produkter og tjenester kan gjelde begrensede geografiske områder og markeder. En henvisning til et produkt eller en tjeneste på sidene innebærer ikke at samme produkt eller tjeneste er, forblir eller vil være tilgjengelig der du befinner deg.


4. Din bruk av Nettsidene

Du kan bare bruke Nettsidene våre for lovlige formål. Du kan ikke bruke Nettsidene våre: På noen måte som bryter noen gjeldende lover eller forskrifter, på noen måte som er ulovlig eller straffbar, eller har noe ulovlig eller straffbart formål eller virkning, med hensikt om å skade eller forsøk på å skade mindreårige på noen måte, å sende eller forsettlig motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke noe materiale som ikke samsvarer med disse Vilkår og betingelser for nettet, å sende eller frembringe sending av noen uoppfordret eller uautorisert reklame eller salgsfremmende materiale eller andre former for lignende oppfordringer (spam), å overføre forsettlig data og sende eller laste opp noe materiale som inneholder datavirus, trojanske hester, spionvare, reklameprogramvare eller andre skadelige programmer eller lignende datakode som er utformet for å påvirke negativt eller på annen måte sette driften av noe programvare eller maskinvare eller Nettsidene i fare.

Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til Nettsidene, serveren hvor Nettsidene våre er lagret eller noen server, datamaskin eller database som er knyttet til Nettsidene.

Du godtar også at du ikke skal reprodusere, duplisere, kopiere eller selge videre noen del av Nettsidene våre i motstrid til bestemmelsene i disse Vilkår og betingelser for nettet, ikke skal skaffe tilgang uten autorisasjon, forstyrre, skade eller avbryte noen del av Nettsidene våre, utstyr eller nettverk hvor Nettsidene våre er lagret, programvare som brukes for frembringelse av Nettsidene våre eller noe utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av noen tredjeparter.


5. Intet tilbud

Ikke noe av innholdet og informasjonen lagt ut på sidene skal tolkes som et tilbud fra Schindler. Schindler forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise alle henvendelser foretatt på grunnlag av innholdet på sidene om et anbud fra Schindler. Bestillinger på Schindlers produkter kan ikke og må ikke plasseres over sidene.


6. Intet ansvar

Alt ansvar fra Schindlers side for skader grunnet eller i forbindelse med tilgang til og/eller ved bruk av sidene er utelukket i lovens videste forstand.

Under ingen omstendigheter skal Schindler holdes ansvarlig for vilkårlig, indirekte skade eller følgeskade, tap av fortjeneste, forventede innsparinger, tap av data, avbrytelse av virksomhet, tap av goodwill, krav fra tredjeparter, forsinkelsesskade eller straffeerstatning.

Særlig skal Schindler ikke ha noen forpliktelse eller noe ansvar av noe slag for tap påført eller forårsaket av virus som måtte infisere datautstyret ditt eller annen eiendom fordi du bruker, søker tilgang til eller laster ned materiale fra sidene. Hvis du velger å laste ned materiale fra sidene, gjør du dette på egen risiko.


7. Ingen garanti

Selv om Schindler bruker rimelige anstrengelser for å sikre at innholdet og informasjonen er nøyaktig og oppdatert, kan det finnes unøyaktigheter eller typografiske feil. Innholdet og informasjonen lagt ut på Nettsidene gis "som det/den er" og "som det/den er tilgjengelig" uten garantier eller forbehold av noe slag. Schindler fraskriver seg og utelukker i lovens videste forstand alle eksplisitte eller implisitte garantier og forbehold, herunder eventuelle garantier om salgbarhet eller om sidenes egnethet for et bestemt formål.

Særlig gir Schindler ingen garantier og tar ingen forbehold, eksplisitt eller implisitt, om at innholdet og informasjonen lagt ut på sidene er aktuelle, nøyaktige, av en bestemt kvalitet, fullstendige eller faktisk finnes.

Særlig gir Schindler ingen garantier og tar ingen forbehold, eksplisitt eller implisitt, om at sidene er teknisk tilgjengelige, egnet eller feilfrie.

Særlig gir Schindler ingen garantier og tar ingen forbehold om at din bruk av innhold og informasjon lagt ut på sidene ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter.


8. Reservasjon om åndsrett

Det tas fortsatt forbehold om beskyttelse av hjemmesidene og deres innhold i henhold til opphavsrett eller andre lover. Schindler er eier eller lisensinnehaver for alle intellektuelle eiendomsrettigheter på våre Nettsider og for det materialet som er publisert på disse. De arbeider, varemerker, logoer, servicemerker og selskapsnavn som vises på Nettsidene er registrert og beskyttet av opphavsrettslover og avtaler i hele verden.

Tilgang til Nettsidene utgjør ingen rettigheter til å kopiere eller bruke noe av Schindlers intellektuelle eiendom. All uautorisert bruk av innhold, arbeider eller informasjon lagt ut på Nettsidene, samt all uautorisert gjengivelse, ny overføring eller annen bruk av deler av Nettsidene, kan krenke Schindlers eller tredjeparters opphavsrett, varemerker, personvern, omtale eller andre rettigheter, og er ikke tillatt.

Du må ikke bruke noen del av innholdet på Nettsidene våre til handelsformål uten å ha mottatt lisens for å gjøre dette fra Schindler eller våre lisensgivere. Forespørsler om tillatelser for reproduksjon eller ny overføring kan sendes e-postadressen: kundeservice@schindler.com


9. Lenker til andre hjemmesider

Sidene kan inneholde innhold fra en tredjepart eller gi lenker til andre nettsider. Schindler har ingen kontroll over slike nettsider, og du søker tilgang til en tredjeparts hjemmeside på egen risiko. Lenkene fra Nettsidene til andre nettsider legges bare ut for å informere deg og gjøre det enklere for deg. Schindler har ikke gjennomgått tredjeparters hjemmesider og hjemmesider som inneholder lenker til sidene. Schindler er ikke ansvarlig for innholdet på slike hjemmesider utenfor eget nettsted eller for andre hjemmesider koblet til sidene.

Schindler er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne hjemmesider og ressurser, og bifaller ikke og er ikke ansvarlig for eller forpliktet av, noe innhold, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig fra slike hjemmesider. Innramming, dyplenking, skraping osv. av sidene er ikke tillatt, og Schindler har ikke noe ansvar for slike handlinger. Nærmere opplysninger finner du i våre Personvern-retningslinjer for nettet.

Internett er generelt sett ikke et sikkert miljø. Du erkjenner at Internett er et åpent nettverk som alle kan få tilgang til. Schindler behandler personlige data i samsvar med gjeldende datavernlover. Nærmere opplysninger finner du i våre Personvern-retningslinjer for nettet.


10. Schindler Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi samler inn informasjon om din bruk av Nettsidene ved å bruke informasjonskapsler. For ytterligere informasjon om informasjonskapsler og detaljer om dine valg for å gi tillatelse eller deaktivere bruk av disse, henvises til våre Retningslinjer for informasjonskapsler.


11. Spesifikke bruksvilkår

Tilgang til eller bruk av visse sider eller deler av sidene kan være underlagt spesifikke bruksvilkår. De forskjellige vilkårene skal utfylle hverandre. Ved motstridende regler skal de spesifikke bruksvilkårene ha fortrinn i forhold til disse Vilkår og betingelser for nettet.


12. Revidering av Vilkår og betingelser for nettet

Schindler kan på enhver måte, til enhver tid, av enhver grunn, uten forhåndsvarsel og etter eget skjønn endre, tilføye eller på annet vis oppdatere disse Vilkår og betingelser for nettet. Du samtykker i slike endringer og er bundet av de reviderte Vilkår og betingelser for nettet når du bruker Nettsidene.


13. Konsekvenser ved brudd

Hvis vi oppdager at du har krenket disse Vilkår og betingelser for nettet, kan vi umiddelbart gripe inn, herunder hindre deg i å bruke tjenestene som tilbys av Schindler og fjerne informasjon, data og innhold du har lagt ut på Nettsidene, når som helst og uten forvarsel. Hvis vi har lidd skade(r) på grunn av din overtredelse, kan vi etter eget skjønn søke skadeserstatning fra deg.


14. Gjeldende lov og verneting

Med forbehold om obligatoriske lovbestemmelser er all bruk av Nettsidene og alle juridiske tvister som skyldes eller er knyttet til slik bruk, eksklusivt underlagt sentrale regler i personvernforordningen og skal utelukkende forelegges domsmyndigheten til domstolene i Oslo.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med våre Vilkår og betingelser for nettet, kan du ta kontakt med oss på:

Schindler AS, Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: +4738151100
E-post: kundeservice@schindler.com