Schindler - Algemene Voorwaarden

De toegang tot één van de websites (de "Websites") van Schindler Holding Ltd. en/of één van haar dochterondernemingen ("Schindler") is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden ("de Algemene Voorwaarden").

1. Toegang en Aanvaarding

Door het bezoeken van de Websites, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, deze Algemene Voorwaarden. U mag de Websites en hun diensten uitsluitend gebruiken indien u zich houdt aan alle toepasselijke wetten en aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, ga dan niet door naar de Websites.
 

2. Doel en Gebruik

De inhoud en informatie geplaatst op de Websites worden verstrekt als informatie aan geïnteresseerde personen en mogen uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Informatie over producten en diensten kan betrekking hebben op beperkte geografische gebieden en markten. Een verwijzing naar een product of dienst op de Websites impliceert niet dat een dergelijk product of dienst beschikbaar is, blijft of zal zijn op uw locatie.

3. Geen Aanbod

Geen van de inhoud en informatie geplaatst op de Websites kan beschouwd worden als een aanbod door Schindler. Schindler behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elk verzoek tot een aanbesteding door Schindler op grond van de inhoud van de Websites te weigeren.

Bestellingen van Schindler producten kunnen en mogen niet via de Websites worden geplaatst.

4. Geen Aansprakelijkheid

In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt elke aansprakelijkheid van Schindler uitgesloten voor schade ten gevolge van of in verband met het bezoek aan en/of het gebruik van de Websites.

In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Schindler in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele, onrechtstreekse of gevolgschade, gederfde winst, verwachte besparingen, verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van goodwill, aanspraken van derden, vertragingsschade of punitieve schadevergoedingen.

In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Schindler in het bijzonder niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies geleden of veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendom zouden kunnen infecteren wegens uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van enig materiaal van de Websites. Indien u ervoor kiest om materiaal van de Websites te downloaden, doet u dit op eigen risico.

5. Geen Garantie

De inhoud en informatie op de Websites wordt aan u verstrekt "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" zonder garanties of verklaringen van welke aard dan ook. Schindler verwerpt en sluit alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of verklaringen uit, met inbegrip van alle garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de Websites, in de ruimste mate toegestaan door de wet.

In het bijzonder geeft Schindler geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de tijdigheid, de nauwkeurigheid, de kwaliteit, de volledigheid of het bestaan van de inhoud en informatie geplaatst op de Websites.

In het bijzonder geeft Schindler geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor technische toegankelijkheid, geschiktheid of onberispelijkheid van de Websites.

In het bijzonder geeft Schindler geen garanties of verklaringen dat uw gebruik van de inhoud en informatie geplaatst op de Websites de rechten van derden niet zal schenden.

6. Voorbehoud op Intellectuele Eigendomsrechten

De bescherming van de Websites en hun inhoud door het auteursrecht of andere wetten blijft voorbehouden. De handelsmerken, logo's, dienstmerken en handelsnamen weergegeven op de Websites zijn beschermd en geregistreerd.

Elk ongeoorloofd gebruik van inhoud of informatie geplaatst op de Websites en elke ongeoorloofde reproductie, wederdoorgifte of ander gebruik van enig onderdeel van de Websites kan de auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere rechten van Schindler of derden schenden en is niet toegestaan.

Verzoeken voor toestemmingen tot reproductie en wederdoorgifte kunnen worden gericht aan email@schindler.com.
 

7. Links

De Websites kunnen inhoud van derden bevatten of links naar andere websites verstrekken. Schindler heeft geen controle over dergelijke websites en u betreedt websites van derden op eigen risico.

De links van Schindler Websites naar andere websites worden uitsluitend te uwer informatie en gemak verstrekt. Schindler heeft de webpagina's en websites van derden die links bevatten naar de Websites niet onderzocht. Schindler is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke off-site webpagina's of enige andere websites gekoppeld aan de Websites.

Schindler is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites en bronnen en bekrachtigt niet, noch is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, producten of ander materiaal beschikbaar op zulke websites. "Framing", "deep-linking", "scraping", enz. van de Websites is niet toegestaan en Schindler heeft geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke handelingen.

8. Privacybeleid

Het Internet is doorgaans geen veilige omgeving. U erkent dat het internet een open netwerk is en voor iedereen toegankelijk is. Schindler behandelt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Privacybeleid en Cookiebeleid.
 

9. Bijzondere Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot of het gebruik van bepaalde pagina's of delen van de Websites kan onderhevig zijn aan bijzondere gebruiksvoorwaarden. Verschillende voorwaarden vullen elkaar aan. In geval van strijdigheid, hebben de bijzondere gebruiksvoorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden.
 

10. Herzieningen van de Algemene Voorwaarden

Schindler mag op elke wijze, op elk moment, voor elke reden, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden aanpassen, aanvullen of verwijderen of anderszins bijwerken. U gaat akkoord met dergelijke wijzigingen en bent gebonden door de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer u de Websites bezoekt.
 

11. Gevolgen

Indien wij opmerken dat u deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden, kunnen wij onmiddellijk corrigerende maatregelen treffen, waaronder u verhinderen de door Schindler aangeboden diensten te gebruiken en het verwijderen van alle informatie, gegevens en inhoud door u op de Websites geplaatst, op elk moment en zonder kennisgeving. Indien wij schade hebben geleden door uw schending kunnen wij, naar eigen goeddunken, trachten schadevergoeding van u te verkrijgen.
 

12. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen, zal elk gebruik van de Websites en alle juridische geschillen die hieruit of in verband hiermee voortkomen uitsluitend worden beheerst door het Zwitserse recht en zullen deze worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Hergiswil/Kanton Nidwalden, Zwitserland.
 

Laatste update: Mei 2015