Uzņēmuma "Schindler" Tiešsaistes lietošanas noteikumi

Pēdējā aktualizācija 2018. gada maijā

Pateicamies par to, ka apmeklējat (vienu no) koncerna "Schindler Group" tīmekļa vietni/-ēm (tālāk – "Tīmekļa Vietne/-s vai Vietne/-s”), kas atrodas uzņēmuma "Schindler Holding Ltd." un/vai to meitasuzņēmumu (tālāk – “Schindler”) pārvaldībā. Tāpat pateicamies par Jūsu interesi produktos un pakalpojumos, kurus sniedz Schindler.


1. Ievads

Piekļuvei un jebkurai uzņēmuma Schindler Vietnes lietošanai ir jāievēro sekojoši tiešsaistes pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi ("Tiešsaistes lietošanas noteikumi"), mūsu Privātuma politika un Sīkdatņu politika, kā arī visi piemērojamie tiesību akti.


2. Piekļuve un noteikumu akcepts

Piekļūstot Vietnēm un pārlūkojot tās, Jūs piekrītat, bez ierobežojumiem vai papildnosacījumiem, šiem Tiešsaistes lietošanas noteikumiem. Jūs varat izmantot Vietnes un to pakalpojumus, tikai ja ievērojat visus piemērojamos tiesību aktus, kā arī šos Tiešsaistes lietošanas noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Tiešsaistes lietošanas noteikumiem, nepārejiet uz tālākajām Vietnēm.

Uzņēmums Schindler negarantē, ka tā Vietnes vai jebkurš tajās esošais saturs vienmēr būs pieejams vai nepārtraukts. Piekļuve mūsu Vietnēm tiek atļauta periodiski un uz laiku. Mēs varam apturēt, atsaukt, pārtraukt vai mainīt visu Vietņu vai to daļu saturu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs nenesam atbildību par to, ka Jums, jebkāda iemesla dēļ, mūsu Vietnes nav pieejamas jebkurā laikā vai uz jebkuru laika perioda ilgumu. Mēs nevaram uzņemties atbildību par informāciju, kas tiek nosūtīta Vietnēs, un mēs nevaram garantēt, ka elektroniskā komercija un saziņa ir pilnīgi droša.


3. Tīmekļa Vietņu darbības mērķis

Vietnēs ievietotais saturs un informācija tiek sniegta tikai kā informācija ieinteresētajām personām un to var izmantot tikai informatīviem nolūkiem. Informācija par produktiem un pakalpojumiem var attiekties uz ierobežotām ģeogrāfiskām teritorijām un tirgiem. Atsauce uz produktu vai pakalpojumu Vietnēs nenozīmē, ka šāds produkts vai pakalpojums ir palicis vai būs pieejams Jūsu atrašanās vietā.


4. Jūsu īstenotais mūsu Vietņu lietojums

Jūs varat izmantot mūsu Vietnes tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Vietnes: jebkādā veidā, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus; jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks, vai tam ir nelikumīgs vai krāpniecisks mērķis vai sekas; nolūkā kaitēt vai mēģināt kaitēt nepilngadīgajiem jebkādā veidā; lai nosūtītu, apzināti saņemtu, augšupielādētu, lejupielādētu, izmantotu vai atkārtoti izmantotu materiālus, kas neatbilst šiem Tiešsaistes lietošanas noteikumiem; pārsūtīt vai iepirkt jebkuru nevēlamu vai neatļautu reklāmu vai veikt reklāmas materiālu nosūtīšanu vai jebkādu citu līdzīgu uzmākšanos (surogātpastu); lai apzināti nosūtītu jebkādus datus, lai nosūtītu vai augšupielādētu jebkādu materiālu, kas satur vīrusus, "Trojas zirgu" tipa ļaunprātīgu programmatūru, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru (Adware) vai citas kaitīgas programmas vai līdzīgus datora kodus un informācijas daļas, kas paredzētas, vai var būt paredzētas, lai negatīvi ietekmētu vai citādi apdraudētu jebkuru datorprogrammatūru, vai aparatūras darbību, vai Vietnes.

Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Vietnēm, serverim, kurā tiek uzglabātas mūsu Vietnes, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas pievienota Vietnēm.

Jūs tāpat piekrītat nereproducēt, nepublicēt, nekopēt un atkārtoti nepārdot jebkkādu mūsu Vietņu daļu, pārkāpjot šo Tiešsaistes lietošanas noteikumu nosacījumus; neveikt piekļuvi bez atbilstošiem pieteikšanās datiem un pilnvarojuma, netraucēt, nebojāt un neizjaukt jebkuru mūsu Vietņu daļu, jebkuru iekārtu vai tīklu, kurā tiek uzglabātas mūsu Vietnes, jebkuru programmatūru, kas tiek izmantota mūsu Vietņu nodrošināšanā, vai jebkuru iekārtu vai tīklu vai programmatūru, kas pieder, vai ko izmanto jebkura trešā puse, lai nodrošinātu mūsu Vietņu atbilstošu darbību.


5. Garantēta piedāvājuma neesamība

Nevienu saturu un informāciju, kas ievietota Vietnēs, nedrīkst uzskatīt par uzņēmuma Schindler garantētu piedāvājumu. Uzņēmums Schindler skaidri patur tiesības noraidīt jebkuru pieprasījumu, kas sniegts vai uztverts, pamatojoties uz Vietņu saturu saistībā ar uzņēmuma Schindler piedājuma sniegšanu. Pasūtījumus uz Schindler produktiem nevar un nedrīkst ievietot Vietnēs.


6. Uzņēmuma atbildības neesamība

Jebkāda uzņēmuma Schindler atbildība par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Vietņu piekļuvi un/vai izmantošanu, tiek noraidīta pēc iespējas visaptverošā mērā, kā vien to pieļauj spēkā esošā likumdošana.

Nekādos apstākļos uzņēmums Schindler nav un nevar būt atbildīgs par jebkādiem no Vietņu lietošanas izrietošiem nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, negūtu peļņu, cerētiem ietaupījumiem, datu zudumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, nemateriālo vērtību zaudēšanu, trešo personu prasījumiem, zaudējumu atlīdzināšanu vai tiesu izmaksām.

Jo īpaši uzņēmums Schindler neuzņemas nekādu atbildību, ne arī jebkādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies vai izcēlušies vīrusu dēļ, kuri var inficēt lietotāja datortehniku vai citu īpašumu, jo lietotājs izmanto vai piekļūst jebkuram materiālam no Vietnēm vai to lejupielādē. Ja izvēlaties lejupielādēt materiālu no Vietnēm, Jūs to darāt uz savu risku.


7. Garantijas neesamība

Neraugoties uz to, ka uzņēmums Schindler izmanto saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka saturs un informācija ir precīza un aktuāla, tajā var pastāvēt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Vietnēs ievietotais saturs un informācija tiek sniegta Jums tā pašreizējā stāvoklī un veidā, kādā tas Jums ir padarīts pieejams bez jebkādām garantijām vai jebkāda veida paziņojumiem. Uzņēmums Schindler atsauc un izslēdz jebkādas tiešas vai netiešas garantijas vai apliecinājumus, ieskaitot jebkādas garantijas attiecībā uz pārdošanas spēju vai piemērotību konkrētam Vietņu mērķim, ciktāl to atļauj spēkā esošā likumdošana.

Jo īpaši uzņēmums Schindler nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus, kas ir skaidri vai netieši, attiecībā uz Vietnēs ievietotā satura un informācijas savlaicīgumu, precizitāti, kvalitāti, pilnīgumu vai esamību.

Jo īpaši uzņēmums Schindler nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, par Vietņu tehnisko pieejamību, atbilstību paredzētajam nolūkam vai nevainojamu darbību.

Jo īpaši uzņēmums Schindler nesniedz nekādas garantijas vai apgalvojumus, ka Jūsu lietojums attiecībā uz Vietnēs ievietoto saturu un informāciju nepārkāpj trešo personu tiesības.


8. Intelektuālā īpašuma tiesību atruna

Vietņu un to satura aizsardzība, izmantojot autortiesības vai citus likumus, paliek rezervēta un uzņēmuma Schindler pārziņā. Uzņēmums Schindler ir intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks un licenciāts attiecībā uz mūsu vietnēm un tajās publicētajiem materiāliem. Šie Vietnēs izvietotie darbi, preču zīmes, logotipi, pakalpojumu zīmes un uzņēmumu nosaukumi ir reģistrēti un aizsargāti ar autortiesību likumiem un līgumiem visā pasaulē.

Piekļuves iespēja Vietnēm nesniedz tiesības kopēt vai izmantot jebkuru uzņēmuma Schindler intelektuālo īpašumu. Jebkurš Vietnes satura, darba vai informācijas lietojums, kas nav ievietots un norādīts Vietnēs, kā arī neatļauta to reproducēšana, retranslācija, vai jebkāda Vietņu daļu izmantošana, var pārkāpt uzņēmuma Schindler vai trešo pušu autortiesības, preču zīmes, konfidencialitāti, publicitāti vai citas tiesības, un tā nav atļauta.

Jūs nedrīkstat izmantot jebkādas no mūsu Vietņu satura daļām komerciālos nolūkos, neiegūstot atļauju no uzņēmuma Schindler, vai mūsu licenču izsniedzējiem. Pieprasījumus izsniegt reproducēšanas un pavairošanas atļaujas var adresēt – info.lv@schindler.com


9. Saites uz citām vietnēm

Vietnes var saturēt trešo pušu saturu vai sniegt saites uz citām vietnēm. Uzņēmums Schindler nekontrolē šādas vietnes, un Jūs varat piekļūt trešo pušu vietnēm uz savu risku. Saites no Vietnēm uz citām vietnēm ir paredzētas tikai Jūsu informācijai un ērtībai. Uzņēmums Schindler nav pārskatījis nevienu trešās puses tīmekļa vietni un portālus, kas varētu saturēt saites uz Vietnēm. Uzņēmums Schindler nav atbildīgs par jebkuru šādu ārpus Vietņu tīmekļa lapu saturu vai citām ar Vietnēm saistītām vietnēm.

Uzņēmums Schindler nav atbildīgs par šādu ārēju tīmekļa vietņu un resursu pieejamību, un neatbalsta un nav atbildīgs vai saistīts ar jebkuru to saturu, produktiem vai citiem materiāliem, kas pieejami no šīm tīmekļa vietnēm. Jebkuras mūsu Vietnes ierāmēšana, dziļsavienošana, rasmošana un tamlīdzīgas darbības nav atļautas, un uzņēmums Schindler par tām nav atbildīgs. Plašāku informāciju skatiet mūsu Privātuma politikā.


10. Uzņēmuma "Schindler" tiešsaistes konfidencialitātes pamatnostādnes

Internets nevar tikt uzskatīts par aizsargātu un drošu vidi. Jūs atzīstat, ka internets ir atvērts tīkls, un tam var piekļūt ikviens. Schindler apstrādā personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. Plašāku informāciju skatiet mūsu Privātuma politikā.


11. Uzņēmuma Schindler Sīkdatņu pamatnostādnes

Mēs apkopojam informāciju par Jūsu Vietņu lietošanu, izmantojot sīkdatnes. Plašāku informāciju par sīkdatnēm un informāciju par Jūsu izvēli saistībā ar to apstiprināšanu vai atspējošanu skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.


12. Īpaši lietošanas noteikumi

Noteiktu lapu vai Vietņu daļu pieejamība vai izmantošana var būt pakļauta konkrētiem lietošanas noteikumiem. Dažādi noteikumi var papildināt viens otru. Pretrunu gadījumā īpašiem lietošanas noteikumiem ir prioritāte pār šiem Tiešsaistes lietošanas noteikumiem.


13. Tiešsaistes lietošanas noteikumu versijas

Uzņēmums Schindler jebkurā veidā, jebkurā laikā, jebkādu iemeslu dēļ, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem var mainīt, papildināt, izmainīt vai citādi atjaunināt šos Tiešsaistes lietošanas noteikumus. Izmantojot Vietnes, Jūs piekrītat šādām izmaiņām un piekrītat, ka uz Jums attiecas pārskatītie Tiešsaistes lietošanas noteikumi.


14. Pārkāpumu sekas

Ja mēs uzzinām, ka esat pārkāpis šos Tiešsaistes lietošanas noteikumus, mēs varam nekavējoties veikt koriģējošas darbības, tostarp neļaut jums izmantot uzņēmuma Schindler piedāvātos pakalpojumus un jebkurā brīdī noņemt jebkādu informāciju, datus un saturu, ko Jūs ievietojat Vietnēs bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja pārkāpumu dēļ mēs esam cietuši zaudējumus, mēs pēc saviem ieskatiem varam mēģināt atgūt zaudējumus no Jums.


15. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Ievērojot obligātās tiesību normas, jebkuru Vietņu izmantošanu un visus juridiskos strīdus, kas rodas vai pastāv saistībā ar tām, reglamentē vienīgi Latvijas Republikas tiesību akti un no tiem izrietošie aspekti izskatāmi tikai un vienīgi atbilstoši Latvijas Republikas juridikcijai.


16. Sazināšanās ar mūsu uzņēmumu

Ja Jums ir jebkādi jautājumi vai komentāri saistībā ar šiem Tiešsaistes lietošanas noteikumiem, sazinieties ar mums:

SIA "Schindler lifts"Ventspils iela 50, k-6 ,Rīga, LV 1002, Latvija
Tālrunis:+371 67 311 311
E-pasts: info.lv@schindler.com