Schindler – Vietņu lietošanas noteikumi

Piekļuve jebkurai no Schindler Holding Ltd. un/vai koncerna uzņēmumu (“Schindler”) tīmekļa vietnēm (“Vietnes”) ir pakļauta šādiem noteikumiem (“Noteikumi”).

1. Piekļuve un Noteikumu ievērošana

Piekļūstot Vietnēm, jūs bez ierobežojumiem pieņemat šos Noteikumus. Jūs drīkstat lietot Vietnes un to piedāvātos pakalpojumus tikai tad, ja jūs ievērojat visus piemērojamos tiesību aktus un šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat ievērot šo Noteikumu prasības, neturpiniet darbu Vietnēs.

2. Mērķis un pielietojums

Šajās Vietnēs ievietotā informācija ir paredzēta ieinteresētajām personām, un to drīkst izmantot tikai informācijas iegūšanai. Informācija par produktiem un pakalpojumiem var attiekties uz ierobežotiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem un tirgiem. Vietnē ievietota atsauce uz produktu vai pakalpojumu nenozīmē to, ka šis produkts vai pakalpojums ir vai būs pieejams jūsu reģionā.

3. Atteikšanās no pasūtījumiem Vietnēs

Schindler Vietnēs ievietotā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu no Schindler puses. Schindler saglabā visas tiesības noraidīt jebkuru pasūtījumu, kas ir veikts uz Vietnēs ievietotās informācijas pamata.


Schindler produktu pasūtījumus nedrīkst ievietot Vietnēs.

4. Atbildība

Schindler nav atbildīgs par kaitējumu, kāds ir radies piekļūstot Vietnēm un/vai Vietņu izmantošanas dēļ atbilstoši tiesību aktiem.

Schindler nekādos apstākļos nav atbildīgs par trešo personu prasībām par jebkādiem nejaušiem, netiešiem zaudējumiem, datu zudumu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, nemateriālās vērtības zaudējumu vai zaudējumu kompensācijām.

Schindler nav atbildīgs un neuzņemas saistības par jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījuši vīrusi, kas var inficēt jūsu datora aprīkojumu vai citu īpašumu Vietņu lietošanas, piekļuves tām vai jebkādu tajās ievietotu materiālu lejupielādes dēļ. Ja jūs izvēlaties lejupielādēt materiālus no Vietnēm, jūs uzņematies visu risku.

5. Garantijas

Vietnēs ievietotā informācija tiek sniegta jums „kā ir” un „kā ir pieejama” bez jebkāda veida garantijām vai apliecinājumiem, ieskaitot garantijas, kas attiecas uz Vietņu satura atbilstību tirgus prasībām vai noderīgumu noteiktam mērķim saskaņā ar tiesību aktiem.

Schindler nesniedz garantijas vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz Vietnēs ievietotās informācijas pareizību, kvalitāti, pilnību vai esamību.

Schindler nesniedz garantijas vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz Vietņu tehnisko pieejamību, noderīgumu vai nekļūdīgumu.

Schindler nesniedz garantijas vai apliecinājumus tam, ka Vietnēs ievietotās informācijas izmantošana no jūsu puses nepārkāps trešo personu tiesības.

6. Intelektuālā īpašuma tiesību saglabāšana

 Vietņu un to satura aizsardzība ar autortiesībām un citiem tiesību aktiem tiek saglabāta. Vietnēs publicētie logotipi, preču zīmes, pakalpojumu zīmes un uzņēmumu nosaukumi tiek aizsargāti un reģistrēti.

Jebkāda Vietnēs ievietotās informācijas neautorizēta lietošana un neautorizēta pavairošana, tālāknodošana vai citāda izmantošana nav atļauta. Minētās darbības var pārkāpt Schindler vai trešās personas autortiesības, preču zīmes, privātuma, publicitātes vai citas tiesības.

Pieprasījumus informācijas pavairošanas un tālāknodošanas atļaujas iegūšanai lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: email@schindler.com.

7. Saites

Vietnes var ietvert trešās personas informāciju vai saites uz citām tīmekļa vietnēm. Schindler nav kontroles pār šādām vietnēm un jūs piekļūstat trešās personas tīmekļa vietnēm uz savu atbildību.

Saites no Schindler Vietnēm uz citām tīmekļa vietnēm tiek sniegtas tikai informācijai un ērtībām. Schindler nav pārbaudījis trešo personu tīmekļa vietnes un tīmekļa vietnes, kas satur saites uz Vietnēm. Schindler neatbild par šādu ārējo vai citu tīmekļa vietņu, kas ir saistītas ar Vietnēm, saturu.

Schindler neatbild par šādu ārējo tīmekļa vietņu un resursu pieejamību un jebkādu šādās tīmekļa vietnēs pieejamo saturu, produktiem vai citiem materiāliem. Vietņu kadrēšana, dziļās saites veidošana, nelegāla datu ieguve u.c. nav atļauta, un Schindler neatbild par šādām darbībām. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam skatīt mūsu Konfidencialitātes politiku.

8. Konfidencialitātes politika

Internets kopumā nav droša vide. Jūs atzīstat, ka Internets ir atvērts tīkls un tam var piekļūt ikviens. Schindler rīkojas ar personas datiem atbilstoši tiesību aktu prasībām. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam skatīt mūsu Konfidencialitātes politiku.

9. Īpaši lietošanas noteikumi

Piekļuve noteiktām Vietņu lapām vai daļām var būt pakļauta īpašiem lietošanas noteikumiem. Noteikumi papildina viens otru. Pretrunu gadījumā īpašie lietošanas noteikumi ir prioritāri.

10. Noteikumu pārskatīšana

Schindler drīkst jebkādā veidā, jebkādā laikā, jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja paziņojuma un pēc savas izvēles grozīt, pievienot, slēgt vai citādi pilnveidot šos Noteikumus. Jūs piekrītat šādām izmaiņām un, lietojot Vietnes, jums ir saistoši pilnveidotie Noteikumi.

11. Sekas

Ja mēs uzzinām par šo Noteikumu neievērošanu no jūsu puses, mēs drīkstam nekavējoties veikt koriģējošu darbību, tai skaitā jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma liedzot jums Schindler piedāvāto pakalpojumu izmantošanu un dzēšot jebkādu informāciju vai datus, ko jūs ievietojat Vietnēs. Ja Schindler jūsu izdarīto Noteikumu pārkāpumu dēļ ir nodarīts kaitējums un radušies zaudējumi, Schindler pēc savas izvēles var pieprasīt atlīdzību par kaitējumu. 

12. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Vietņu lietošana ir pakļauta tiesību aktu normām, visus tiesiskos strīdus, kas izriet no tā vai saistībā ar to, regulē Šveices tiesību akti un tie tiek iesniegti Hergišvilas/Nidvaldenas tiesai Šveicē.

Atjaunināts: 2013. gada jūnijā