שינדלר – תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר תורגמו מאנגלית לעברית. למען הסר ספק, הנוסח באנגלית גובר על האמור בנוסח המתורגם ובכל שאלה ו/או אי בהירות יש לבדוק את הנוסח באנגלית.
 

לישה בכל אחד מן האתרים ("האתרים") של "שינדלר הולדינג בע"מ" ו/או כל אחד מחברות הקבוצה ("שינדלר") כפופה לתנאים ולהגבלות המשפטיים הבאים ("התנאים וההגבלות").
 

1. גלישה וקבלה

כאשר אתה גולש ב"אתרים", אתה מקבל, ללא הגבלה או הסתייגות, את "התנאים וההגבלות" הללו. אתה רשאי להשתמש ב"אתרים" ובשירותיהם רק אם אתה מציית לכל החוקים הישימים ול"תנאים והגבלות" הללו. אם אינך מסכים ל"תנאים והגבלות" אהללו, אל תמשיך הלאה ל"אתרים".
 

2. מטרה ושימוש

התוכן והמידע המוצגים ב"אתרים" מסופקים כמידע לאנשים מתעניינים וניתן להשתמש בהם למטרות מידע בלבד. מידע על מוצרים ושירותים עשוי להתייחס לאזורים ושווקים גיאוגרפיים מוגבלים. התייחסות למוצר או לשירות ב"אתרים" אין פירושו שמוצר או שירות כזה קיים, נותר או יהיה זמין במיקומך.
 

3. שום הצעה

אין להתייחס לתוכן או למידע המוצג ב"אתרים" כמהווים הצעה ע"י שינדלר. שינדלר שומרת לעצמה מפורשות את הזכות שלא לקבל כל בקשה שהתקבלה על בסיס התוכן של "האתרים", והללו לא יחשבו כהצעת מחיר של שינדלר.

לא ניתן לבצע הזמנות למוצרים של שינדלר באמצעות "האתרים" ואין רשות לעשות זאת.
 

4. העדר אחריות

כל אחריות של שינדלר לנזקים כתוצאה מנגישה או שימוש ב"אתרים" ו/או כתוצאה משימוש בהם נשללת במידה הרחבה ביותר המותרת ע"פ חוק.

בשום אופן לשינדלר לא תהיה שום אחריות לכל נזק מקרי, עקיף או נסיבתי, אובדן רווח, חיסכון מצופה, אובדן נתונים, הפרעה למסחר, אובדן רצון טוב, תביעות של צד שלישי, נזק על עיכוב, או פיצויים עונשיים.

בפרט, לשינדלר לא תהא שום חבות או אחריות כלשהי על אובדן שסבלו או שנגרם ע"י וירוסים אשר עלולים לפגוע בציוד המחשב שלך או ברכוש אחר כתוצאה משימוש שלך בחומר של "האתרים", גלישה בהם או הורדה של חומר מהם. אם תבחר להוריד חומר מן "האתרים" אתה עושה זאת על אחריותך.
 

5. העדר התחייבות

התוכן והמידע המוצג ב"אתרים" ניתנים לך "כפי שהם" ו"כפי שזמין" ללא התחייבויות או מצגים משום סוג. שינדלר מתכחשת ושוללת כל התחייבות או מצג, במפורש או מכללא, כולל התחייבויות לגבי הסחירות או ההתאמה למטרה מסוימת של "האתרים" במידה הרחבה ביותר המותרת ע"פ חוק.

בפרט, שינדלר אינה מספקת שום התחייבות או מצג, במפורש או מכללא, ביחס לעדכניות, לדיוק, לאיכות, לשלמות או לקיום של תוכן ומידע המוצגים ב"אתרים".

בפרט, שינדלר אינה מספקת שום התחייבות או מצג, במפורש או מכללא, לגבי הנגישות הטכנית, ההתאמה, או השלמות של "האתרים".

בפרט, שינדלר אינה מספקת שום התחייבות או מצג, שהשימוש שלך בתוכן ובמידע המוצג באתרים לא יפגע בזכויות של צד שלישי.
 

6. שמירה על זכויות קניין רוחני

ההגנה שמורה על "האתרים" ועל תוכנם ע"י זכויות יוצרים או חוקים אחרים. סימני המסחר, הלוגואים, סימני השירות והשמות המסחריים המוצגים ב"אתרים" מוגנים ורשומים.

כל שימוש בלתי מורשה בתוכן או במידע המוצג ב"אתרים" וכל שכפול, העברה או שימוש אחר ללא רשות של כל חלק מן "האתרים" עשוי לפגוע בזכויות היוצרים, בסימני המסחר, בפרטיות, בפרסום או בזכויות אחרות של שינדלר ושל צד שלישי ואינם מותרים.

בקשות לשכפול והעברה ניתן להפנות ל email@schindler.com.
 

7. קישורים

"האתרים" עשויים לכלול תוכן של צד שלישי או לספק קישורים לאתרים אחרים. לשינדלר אין שליטה כלשהי על אתרים כאלה ותוכל לגלוש באתרים של צד שלישי על אחריותך.

הקישורים מ"אתרי שינדלר" לאתרים אחרים מופיעים לידיעתך ולנוחותך בלבד. שינדלר לא ערכה ביקורת על אתר כלשהו של צד שלישי וכן לא על האתרים המכילים קישורים ל"אתרים". שינדלר אינה אחראית לתוכן של דפי אינטרנט שמחוץ לאתריו או לכל אתר אחר המקושר ל"אתרים".

שינדלר אינה אחראית לזמינות של אתרים חיצוניים ומקורות חיצוניים אלה ואינה תומכת בהם ואינה אחראית ולא נושא בשום חבות עבור כל תוכן, מוצרים, או חומרים אחרים הזמינים מאתרים אלה. מסגור, קישור לעומק, גירוד וכו' של האתרים האלה אסור, ואין לשינדלר חבות על פעולות כאלה. לפרטים נוספים, נא לפנות ל"מדיניות לגבי פרטיות" של חברתנו.
 

8. מדיניות הפרטיות

באופן כללי, האינטרנט אינו סביבה בטוחה. אתה מכיר בכך שהאינטרנט הנו מקום פתוח, ונגיש לכל אחד. שינדלר מתייחסת למידע אישי בהתאם לחוקים ישימים להגנת מידע. לפרטים נוספים, נא לפנות ל"מדיניות הפרטיות" של חברתנו.
 

9. תנאים ספציפיים לשימוש

גלישה או שימוש בדפים מסוימים או בחלקים של אתרים עשויים להיות כפופים לתנאי שימוש ספציפיים. תנאים שונים ישלימו זה את זה. במקרה של סתירה, תנאי שימוש ספציפיים קודמים ל"תנאים והגבלות" אלה.
 

10. שינויים ב"תנאים והגבלות"

שינדלר רשאית בכל דרך, בכל זמן, מסיבה כלשהי, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו, לשנות, להוסיף או להסיר או לעדכן בדרך אחרת "תנאים והגבלות" אלה. אתה מסכים לשינוים כאלה ואתה מחויב ל"תנאים והגבלות" המתוקנים כאשר אתה משתמש ב"אתרים".
 

11. תוצאות

אם ייוודע לנו כי הפרת "תנאים והגבלות" אלה, אנו רשאים מיד לנקוט באמצעי תיקון, כולל למנוע ממך שימוש בשירותים המוצעים ע"י שינדלר והסרת כל מידע, נתונים ותוכן שהצגת ב"אתרים", בכל רגע וללא הודעה. אם סבלנו נזק(ים) מן ההפרה שלך אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לדרוש ממך פיצויים על הנזקים.
 

12. ברירת דין ואזור שיפוט

בכפוף לתנאים משפטיים מחויבים, כל שימוש ב"אתרים" ומחלוקות משפטיות כלשהן הנגרמות כתוצאה מכך או בהקשר לכך נתונים לשיפוט בלעדי של החוק השווייצרי ויימסרו לשיפוט בלעדי של בתי המשפט של הרגיסוויל/קנטון נידוולדן, שווייץ.
 

עודכן לאחרונה: ינואר 2014