Schindler – Forretningsbetingelser

Adgang til Schindler Holding Ltd. og/eller associerede selskabers (herefter “Schind-ler”) hjemmesider (herefter “Hjemmesiderne”) er underlagt de efterfølgende juridiske bestemmelser (herefter ”Forretningsbetingelserne”).

1. Adgang og accept

Når du åbner Hjemmesiderne, accepterer du disse Forretningsbetingelser uden be-grænsninger eller forbehold. Du må kun anvende Hjemmesiderne og de tilbudte ydelser, såfremt du overholder alle gældende love og disse Forretningsbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse Forretningsbetingelser, bør du ikke fortsætte dit besøg på Hjemmesiderne.

2. Formål og anvendelse

Indholdet og de oplysninger, der vises på Hjemmesiderne, gives udelukkende som orientering til interesserede personer og må udelukkende anvendes til informations-formål. Oplysninger om produkter og serviceydelser henvender sig muligvis kun til begrænsede geografiske områder og markeder. At der henvises til et produkt eller en serviceydelse på Hjemmesiderne betyder ikke, at det pågældende produkt eller den pågældende serviceydelse er, forbliver eller vil blive tilgængelig i dit område.

3. Intet tilbud

Intet af det indhold og ingen af de oplysninger, der vises på Hjemmesiderne, er at betragte som værende et tilbud afgivet af Schindler. Schindler forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afvise enhver anmodning om en tilbud fra Schindler, som foretages på grundlag af indholdet på Hjemmesiderne.

Bestilling af Schindlers produkter kan og bør ikke afgives via Hjemmesiderne.

4. Intet ansvar

Schindler fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes eller opstår i forbin-delse med adgangen til og/eller anvendelsen af Hjemmesiderne, i det omfang, som lovgivningen tillader det.

Schindler påtager sig under ingen omstændigheder noget ansvar for utilsigtede ska-der, indirekte skader eller følgeskader, tab af fortjeneste, forventede besparelser, tab af data, forretningsafbrydelser, tab af goodwill, krav fra tredjemand, skadeserstatning for forsinkelser eller præventive skadeserstatninger.

I særdeleshed påtager Schindler sig ikke nogen form for ansvar for opstået tab eller tab på grund af virus, som måtte inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din brug af, adgang til eller download af materiale fra Hjemmesiderne. Hvis du vælger at downloade materiale fra Hjemmesiderne, sker dette på din egen risiko.

5. Ingen garanti

Indholdet og de oplysninger, der vises på Hjemmesiderne, gives udelukkende i den form, som de foreligger i, uden garantier for eller tilsikringer af nogen art. Schindler frasiger sig og afviser enhver form for udtrykkelige eller underforståede garantier eller tilsikringer, herunder garantier for salgbarheden eller Hjemmesidernes egnethed til et bestemt formål i det omfang, som lovgivningen tillader det.

I særdeleshed giver Schindler ingen, hverken udtrykkelige eller underforståede, ga-rantier for eller tilsikringer om aktualiteten, nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændighe-den eller eksistensen af indholdet og de oplysninger, der vises på Hjemmesiderne.

I særdeleshed giver Schindler ingen, hverken udtrykkelige eller underforståede, ga-rantier for eller tilsikringer om Hjemmesidernes tekniske tilgængelighed, egnethed eller fejlfrihed.

I særdeleshed giver Schindler ingen garantier for eller tilsikringer om, at din anven-delse af indhold eller oplysninger, der er vist på Hjemmesiderne, ikke krænker tred-jemands rettigheder.

6. Forbehold vedr. intellektuelle ejendomsrettigheder

Hjemmesiderne og deres indhold er beskyttet af loven om ophavsret eller anden lov-givning. Varemærker, logoer, servicemærker og virksomhedsnavne, der vises på Hjemmesiderne, er beskyttede og registrerede.

Enhver uautoriseret brug af indhold eller informationer, der vises på Hjemmesiderne, samt enhver uautoriseret gengivelse, videreforsendelse eller anden brug af en hvilken som helst del af Hjemmesiderne kan krænke Schindlers eller tredjemands ophavsret, varemærker, retten til fortrolighed, retten til offentliggørelse eller andre rettigheder og er ikke tilladt.

Anmodninger om tilladelse til gengivelse og videreforsendelse stiles til email@schindler.com.
 

7. Links

Hjemmesiderne kan indeholde indhold fra tredjemand eller links til andre hjemmesi-der. Schindler er ikke herre over sådanne hjemmesider, og når du åbner tredjemands hjemmesider, sker dette på dit eget risiko.

Links fra Schindler Hjemmesiderne til andre hjemmesider gives udelukkende til din orientering og for at gøre det nemt for dig. Schindler har ikke gennemgået tredje-mands hjemmesider og hjemmesider, der indeholder links til Hjemmesiderne. Schindler påtager sig ikke noget ansvar for indholdet på de pågældende eksterne hjemmesider eller andre hjemmesider, der er linket til Hjemmesiderne.

Schindler påtager sig ikke noget ansvar for tilgængeligheden af de pågældende eksterne hjemmesider og ressourcer og støtter ikke og er på ingen måde ansvarlig for indholdet, produkter eller andre materialer, der findes på de pågældende hjemmesider. Overførsel af Hjemmesidernes indhold til andre hjemmesider, linking til andre hjemmesider, web-scraping m.m. er ikke tilladt, og Schindler påtager sig ikke noget ansvar for sådanne handlinger. For nærmere oplysninger henvises til vores Fortrolighedspolitik.
 

8. Fortrolighedspolitik

Overordnet er Internettet ikke et sikkert miljø. Du anerkender, at Internettet er et åbent netværk, og at alle kan få adgang til det. Schindler behandler personlige op-lysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. For nærmere oplysninger henvises til vores Fortrolighedspolitik.

9. Særlige anvendelsesbestemmelser

Adgangen til eller brugen af visse sider eller dele af Hjemmesiderne kan være underlagt specielle bestemmelser. Forskellige bestemmelser skal supplere hinanden. I tilfælde af divergerende bestemmelser, skal de særlige anvendelsesbestemmelser have forrang frem for de foreliggende Forretningsbetingelser.

10. Revidering af Forretningsbetingelserne

Schindler forbeholder sig retten til på en hvilken som helst måde, på et hvilket som helst tidspunkt, uden forudgående varsel og efter eget skøn at ændre, tilføje, slette eller på anden måde opdatere de foreliggende Forretningsbetingelser. Når du benyt-ter Hjemmesiderne, accepterer du sådanne ændringer og er forpligtet til at overholde de reviderede Forretningsbetingelser.

11. Konsekvenser

Hvis vi bliver opmærksomme på, at du har overtrådt disse Forretningsbetingelser, er vi berettigede til omgående at foretage korrigerende handlinger, herunder til enhver tid og uden forudgående varsel at forhindre dig i at benytte de af Schindler tilbudte serviceydelser samt at fjerne alle oplysninger, data og indhold, som du har lagt ind på Hjemmesiderne. Såfremt vi lider skade på grund af din overtrædelse, er vi berettigede til efter eget skøn at kræve skadeserstatning fra dig.

12. Gældende lov og værneting

I henhold til de obligatoriske retslige bestemmelser reguleres enhver brug af Hjem-mesiderne og alle retslige tvister, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med Hjemmesiderne, udelukkende efter schweizisk lov og skal udelukkende indbringes for domstolene i Hergiswil/Canton Nidwalden, Schweiz.

Senest opdateret i september 2014