Schindler – Fortrolighedspolitik

Tak for dit besøg på Schindler Holding Ltd. og/eller associerede selskabers (herefter ”Schindler”) hjemmesider (herefter ”Hjemmesiderne”) og den interesse, du viser i Schindlers produkter og serviceydelser. Det er vigtigt for os at behandle dine person-oplysninger fortroligt, og vi vil gerne have, at du føler dig tryg, når du besøger Hjem-mesiderne. Der er baggrunden for, at vi har udarbejdet denne Fortrolighedspolitik.

Overordnet er Internettet ikke et sikkert miljø. Du anerkender, at Internettet er et åbent netværk, og at alle kan få adgang til det. Schindler behandler Personlige Op-lysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

1. Hvad er formålet med denne Fortrolighedspolitik?

Fortrolighedspolitikken beskriver den type af Personlige Oplysninger, som Schindler indhenter om de brugere, der besøger Hjemmesiderne, indsamlingsmetoden samt de formål, som Schindler måtte benytte, dele eller videregive sådanne oplysninger til. Betegnelsen ”Personlige Oplysninger”, som den er anvendt i denne Fortrolighedspolitik, refererer til oplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer m.m., som kan anvendes til at identificere dig.

Når du benytter Hjemmesiderne, tillader du, at vi indsamler, benytter og videregiver Personlige Oplysninger som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Såfremt du ikke accepterer denne Fortrolighedspolitik, bør du ikke fortsætte dit besøg på Hjemmesi-derne.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler de Personlige Oplysninger, som du giver eller giver os adgang til (f.eks. via din e-mail eller registreringsformular) hhv. de Personlige Oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan yde og/eller forbedre vores service over for dig, for at vi kan kontakte dig, gennemføre undersøgelser og foretage intern afrapportering.

Vi indsamler Personlige Oplysninger om dig, når du lader dig registrere hos os (f.eks. via en registreringsformular, abonnement på nyhedsbrev), eller hvis du frivilligt deltager i f.eks. kundeundersøgelser, giver feedback, deltager i konkurrencer eller ansøger om en ledig stilling ved at registrere dit CV på vore online jobsider.

Når du vælger at tilbageholde nogle af de Personlige Oplysninger, som vi beder om, får du muligvis ikke adgang til visse sider, serviceydelser eller funktioner på Hjemmesiderne, og vi kan muligvis ikke besvare din forespørgsel.

Ved brug af cookies indsamler vi også oplysninger om din brug af hjemmesiden. For nærmere oplysninger henvises til afsnittene Cookies og Web-analyser | Fravalg i denne Fortrolighedspolitik.

Derudover vil vi af operationelle og sikkerhedsmæssige årsager samt for at få et bed-re indblik i brugen af vore hjemmesider automatisk få adgang til og registrere visse tekniske og andre oplysninger, når du besøger vores hjemmeside (f.eks. din net-værksadresse, din browsertype og den hjemmeside, som har henvist dig til vores side).

3. Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi bruger dine Personlige Oplysninger til de formål, der er nævnt i denne Fortrolig-hedspolitik på det tidspunkt, hvor vi indsamler dem, som fremgår af omstændighe-derne eller i henhold til lovgivningen. Oplysningerne vil blive brugt til at administrere, støtte og opnå feedback om vore serviceydelsers niveau samt for at forhindre overtrædelse af sikkerhed, lovgivning eller vore kontraktlige bestemmelser.

Desuden kan vi bruge dine Personlige Oplysninger til at orientere dig om produkter og serviceydelser, som du måtte efterspørge. Vi kan også bruge dem til at markeds-føre produkter og serviceydelser, som vi tror, kan være af interesse for dig (herunder også via e-mail) eller for at kommunikere med dig. Såfremt du ønsker at fravælge modtagelse af den type kommunikation, bedes du sende en mail til post.dk@schindler.com.

Alle meddelelser eller materialer, som du sender til Schindler via elektronisk post el-ler ad anden elektronisk vej, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke beskyttet af ejendomsret. Du giver tilsagn om, at Schindler må benytte den pågældende kommunikation eller det pågældende materiale til de ovenfor beskrevne formål.

4. Deling af oplysninger | Dataoverførsel til udlandet

Eftersom Schindler er en global virksomhed, der handler over hele verden, kan vi vi-deregive dine Personlige Oplysninger til andre af Schindlers associerede selskaber verden over, hvor dine Personlige Oplysninger kan blive anvendt til de formål, der er nævnt i denne Fortrolighedspolitik, men som også accepterer at behandle dem i henhold til denne Fortrolighedspolitik. Dine Personlige Oplysninger kan derfor blive videregivet til lande med et andet niveau af databeskyttelse end det land, hvorfra du har fremsendt dine Personlige Oplysninger.

Dine Personlige Oplysninger kan blive videregivet til tredjemand, hvis det bliver på-lagt os på grund af gældende lovgivning, sagsanlæg eller som svar på domstoles el-ler retshåndhævende myndigheders påkrav, statslige eller andre juridiske påkrav el-ler, hvis videregivelse på anden vis er nødvendig for at støtte en evt. kriminalretslig eller anden retslig undersøgelse eller retssag her eller i udlandet eller på grund af en anden for Schindler tungtvejende interesse. Vi udlejer eller sælger ikke dine Personlige Oplysninger til tredjemand.

Dine Personlige Oplysninger kan ligeledes blive videregivet, også i udlandet, til tred-jemand, som handler på vore vegne, så de kan blive brugt i henhold til det/de formål, som de pågældende data oprindeligt var indsamlet til. Dine Personlige Oplysninger kan blive behandlet lovligt af tredjemand i forbindelse med serviceydelser (f.eks. evaluering af Hjemmesidernes anvendelighed, marketing, datastyring eller teknisk support). Tredjemand må i sådanne tilfælde kun behandle dine Personlige Oplysninger på samme måde, som Schindler er berettiget til.

5. Links til andre hjemmesider

Denne Fortrolighedspolitik gælder kun for Hjemmesiderne, ikke for hjemmesider, der ejes af tredjemand. Hjemmesiderne kan indeholde links til andre hjemmesider, som vi mener, kan være af interesse for dig. På grund af Internettets karakter kan vi imid-lertid ikke garantere for disse hjemmesiders normer for fortrolighed eller påtage os ansvaret for andre end Schindlers egne Hjemmesider.

Det er ikke hensigten med denne Fortrolighedspolitik, at den skal gælde i sammen-hæng med andre hjemmesider, som ikke er Schindlers. Når du åbner et link til en anden hjemmeside, bør du altid være forsigtig og læse den pågældende hjemmesi-des fortrolighedspolitik.
 

6. Cookies

Dette website anvender cookies til at identificere trafikken på vores website. En ”coo-kie” er en kort tekst, som hjemmesiden anbringer i din browsers cookie-fil, og som gi-ver Hjemmesiderne adgang til at genkende din personlige computer næste gang, du besøger Hjemmesiderne.

Det betyder, at når du besøger en af Hjemmesiderne, vil vores server automatisk registrere din IP-adresse, den hjemmeside, fra hvilken du fik adgang til Hjemmesiderne, samt den type browsersoftware, som du anvender. Den registrerer også de Hjemmesider, som du besøger samt datoen og i hvor lang tid. Vi benytter disse informationer som en hjælp til at forbedre indholdet af Hjemmesiderne og til at indsamle – til internt brug og til markedsundersøgelser – anonymt aggrege-rede statistikker om brugen af Hjemmesiderne.

Cookies i sig selv giver os ingen oplysninger om din e-mailadresse eller identificerer dig personligt på nogen måde. Cookies kan ikke benyttes til at køre programmer eller overføre virus til din computer. Schindler anvender udelukkende cookies i overens-stemmelse med gældende lovgivning.

Du bør sikre dig, at din computers indstillinger viser, om du accepterer cookies, eller om du har deaktiveret eller på anden måde gjort dem uanvendelige. Du kan pro-grammere din browser til at advare dig, før du accepterer den form for sporingstekno-logi, eller du kan programmere den til at afvise sådanne funktioner. Vejledning hertil findes i din browsermanual. Vær dog opmærksom på, at når du deaktiverer eller på anden måde gør sådanne funktioner ubrugbare, kan det resultere i, at du kun kan bruge de serviceydelser, vi tilbyder på Hjemmesiderne, i begrænset omfang, eller at dele af Hjemmesiderne ikke længere fungerer korrekt.

For yderligere oplysninger om cookies henvises til http://minecookies.org/cookiehandtering/, www.allaboutcookies.org og www.aboutcookies.org.

7. Plugins til sociale medier

Sociale Bogmærker (herunder Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn) giver bru-gerne af visse sociale medier mulighed for at indsætte links fra udvalgte Schindler Hjemmesider i deres profil i de tilsvarende sociale medier, enten for at bogmærke dem eller dele dem med deres kontakter på de sociale medier.

Hjemmesiderne kan indeholde Sociale Bogmærker, der kan identificeres ved hjælp af de respektive ”Del”-knapper. Når du åbner en af Hjemmesiderne, kan det medføre, at de Sociale Bogmærker genererer cookies på din computer og – hvis du abonnerer på et socialt medium – tillader brugerne af det pågældende sociale medium at spore din brug af Hjemmesiderne, medmindre du i dine browserindstillinger har deaktiveret eller på anden måde gjort accept og opbevaring af cookies umulig.

Hvis du benytter ”Del”-knapperne på Hjemmesiderne, vil du blive henvist til hjemme-sider, der er styret af AddThis og ShareThis. Vi er ikke herre over de cookies, som AddThis og ShareThis genererer, når du bruger deres serviceydelser. Du kan imidlertid fravælge addthis.com cookies og sharethis.com cookies.

Hvis du benytter Sociale Bogmærker, sender du identificerbare oplysninger til det pågældende sociale medium. Kommentarer eller aktiviteter, som stammer fra perso-ner, der benytter Sociale Bogmærker, styres eller støttes ikke af Schindler, og Schindler kan ikke drages til ansvar herfor. Personer, som deler indhold fra Hjemme-siderne via Sociale Bogmærker, er ikke berettiget til at ytre sig på Schindlers vegne eller repræsentere Schindler. Deres anskuelser og meninger skal udelukkende be-tragtes som værende deres egne, ikke Schindlers.

Derudover gælder bestemmelserne vedrørende links, som beskrevet i Schindlers Forretningsbetingelser og den foreliggende Fortrolighedspolitik, også for de Sociale Bogmærker.
 

8. Web-analyse | Fravalg

Hjemmesiderne benytter den med webanalyseværktøjet Adobe SiteCatalyst® udbudte teknologi til at indsamle uidentificerbare oplysninger og aggregere dem for at forbedre indholdet af Hjemmesiderne eller til at indsamle – til interne formål og markedsundersøgelser – anonyme aggregerede statistikker om personer, som benytter vore Hjemmesider.

Hvis du ikke ønsker, at dine besøg på vore Hjemmesider skal kunne spores af Adobe SiteCatalyst® kan du fravælge funktionen ved hjælp af dette link: Opt-out of from web analytics.
 

9. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine Personlige Oplysninger

Schindler tager passende sikkerhedsforanstaltninger for på rimelig vis at beskytte di-ne Personlige Oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, utilsigtet eller til-sigtet manipulation, tab og ødelæggelse.

10. Ændringer i vores Fortrolighedspolitik

Vi forbeholder os retten til på en hvilken som helst måde, på et hvilket som helst tids-punkt, uden forudgående varsel og efter eget skøn at ændre, tilføje, slette eller på anden måde opdatere denne Fortrolighedspolitik såvel som de oplysninger og mate-rialer, der er lagt ud på Hjemmesiderne. Vi indsætter samtlige opdateringer på denne hjemmeside. Den sidste linje i Fortrolighedspolitikken angiver, hvornår politikken sidst er blevet opdateret.

11. Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål til vores Fortrolighedspolitik eller Personlige Oplysninger, be-des du kontakte os på post.dk@schindler.com.

Senest opdateret i september 2013