Online podmínky společnosti Schindler

Poslední aktualizace květen 2018

Děkujeme vám za navštívení (jedné z) webových stránek Skupiny Schindler („Internetové stránky“), Schindler Holding Ltd. a/nebo dceřiných společností („Schindler“) a za váš zájem o produkty a služby společnosti Schindler (Schindler CZ, a.s., IČO 27127010).


1. Úvod

Přístup ke kterékoliv z Internetových stránek společnosti Schindler a její užívání podléhají zákonným podmínkám („Online podmínky“), našim Online zásadám ochrany osobních údajů, Zásadám používání souborů cookie a veškerým platným zákonům.


2. Přístup a přijetí podmínek

Vstupem na Internetové stránky a jejich prohlížením potvrzujete, že bezpodmínečně přijímáte tyto Online podmínky. Internetové stránky a jejich služby smíte používat pouze v případě, že budete dodržovat všechny platné zákony a tyto Online podmínky. Pokud s těmito Online podmínkami nesouhlasíte, nadále neužívejte tyto Internetové stránky.

Společnost Schindler nezaručuje, že její Internetové stránky či jejich obsah budou neustále k dispozici. Přístup na naše Internetové stránky je povolen dočasně. Můžeme bez předchozího upozornění pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit naše Internetové stránky nebo jejich část. Neneseme odpovědnost za nedostupnost našich Internetových stránek, ke které může dojít z jakéhokoliv důvodu, kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu. Nemůžeme nést odpovědnost za informace přenášené prostřednictvím Internetových stránek a nemůžeme zaručit, že elektronický obchod či komunikace jsou zcela bezpečné.


3. Účel Internetových stránek

Obsah a informace zveřejněné na Internetových stránkách jsou poskytovány jako informace zainteresovaným osobám a musí být použity pouze pro informační účely. Informace o produktech a službách se mohou týkat omezených geografických oblastí a trhů. Odkaz na produkt či službu na Internetových stránkách neznamená, že takový produkt či služba je, zůstane nebo bude k dispozici ve vaší oblasti.


4. Užívání Internetových stránek

Internetové stránky můžete používat pro zákonné účely. Naše Internetové stránky není povoleno užívat: způsobem porušujícím jakýkoliv platný zákon či předpis; způsobem nezákonným či podvodným nebo majícím nezákonné či podvodné účely nebo účinky; za účelem ublížení nebo pokusu o ublížení nezletilým osobám; k zasílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, užívání či opakovaného užívání materiálů, které nejsou v souladu s těmito Online podmínkami; k přenosu či k zajištění odesílání nežádoucího či neoprávněného reklamního či propagačního materiálu nebo jiné formy podobné propagace (spam); k vědomému přenosu dat a odesílání či nahrávání materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy a podobné počítačové kódy určené k nepříznivému ovlivnění nebo jinému ohrožení provozu počítačového softwaru nebo hardwaru nebo Internetových stránek.

Není dovoleno pokoušet se o získání neoprávněného přístupu k Internetovým stránkám, k serveru, na kterém jsou Internetové stránky uloženy, nebo k jakémukoliv jinému serveru, počítači či databázi připojené k Internetovým stránkám.

Zavazujete se taky k tomu, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat či znovu prodávat části našich Internetových stránek v rozporu s ustanoveními těchto Online podmínek; dále že nebudete vstupovat bez povolení na Internetové stránky ani narušovat ani poškozovat jejich části, zařízení či sítě, na kterých jsou Internetové stránky uloženy, software užívaný k poskytování Internetových stránek či zařízení nebo sítě ve vlastnictví třetí strany či třetí stranou užívané.


5. Žádná nabídka

Žádný obsah ani informace zveřejněné na Internetových stránkách nelze považovat za nabídku ze strany společnosti Schindler. Společnost Schindler si výslovně vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv žádost o nabídku společnosti Schindler podanou na základě obsahu Internetových stránek. Objednávky produktů Schindler nelze zadávat prostřednictvím Internetových stránek.


6. Žádná odpovědnost

Jakákoliv odpovědnost společnosti Schindler za škody vzniklé v souvislosti s přístupem na Internetové stránky či jejich používáním je vyloučena v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem.

Za žádných okolností společnost Schindler nenese odpovědnost za náhodnou, nepřímou či navazující škodu, ztrátu zisku nebo očekávaných úspor, ztrátu dat, přerušení podnikatelské činnosti, ztrátu dobrého jména, nároky třetích stran, opožděnou či represivní škodu.

Zejména společnost Schindler nenese žádnou odpovědnost za ztráty utrpěné či způsobené prostřednictvím virů, které mohou infikovat počítačové zařízení nebo další majetek z důvodu vašeho užívání, přístupu či stahování materiálu z Internetových stránek. Pokud chcete stahovat materiál z Internetových stránek, udělejte tak na vlastní nebezpečí.


7. Žádná záruka

Ačkoliv společnost Schindler vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že obsah a informace budou přesné a aktuální, mohou obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Obsah a informace zveřejněné na Internetových stránkách jsou poskytovány dle dostupnosti bez jakékoliv záruky. Společnost Schindler popírá a vylučuje jakékoliv výslovné či nepřímo vyjádřené záruky, včetně těch vztahujících se k vhodnosti Internetových stránek k prodeji nebo pro určitý účel v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem.

Společnost Schindler zejména neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovnou či předpokládanou, za aktuálnost, správnost, kvalitu, úplnost či existenci obsahu a informací zveřejněných na Internetových stránkách.

Společnost Schindler zejména neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovnou či předpokládanou, za technickou dostupnost, způsobilost a bezchybnost Internetových stránek.

Společnost Schindler zejména neposkytuje žádnou záruku, že vaše užívání obsahu a informací zveřejněných na Internetových stránkách neporušuje práva třetích stran.


8. Výhrada práv k duševnímu vlastnictví

Ochrana Internetových stránek a jejich obsahu prostřednictvím autorského práva a jiných zákonů zůstává vyhrazena. Společnost Schindler je vlastníkem nebo držitelem veškerých práv duševního vlastnictví k Internetovým stránkám a obsahu na nich zveřejňovanému. Díla, ochranné známky, loga, servisní značky a obchodní názvy zobrazené na Internetových stránkách jsou registrovány a chráněny pomocí autorských zákonů a smluv po celém světě.

Přístup na Internetové stránky nepředstavuje právo na kopírování či užívání duševního vlastnictví společnosti Schindler. Jakékoliv neoprávněné používání obsahu, děl či informací zveřejněných na Internetových stránkách a neoprávněná reprodukce, opakovaný přenos či jiné užití jakékoliv části Internetových stránek může být v rozporu s autorskými právy, ochrannými značkami, právem na soukromí, pravidly pro reklamu či jinými právy společnosti Schindler či třetích stran a tudíž není povoleno.

Není povoleno užívat jakoukoliv část obsahu našich Internetových stránek k obchodním účelům bez získání oprávnění od společnosti Schindler nebo našich poskytovatelů licencí. Žádosti o povolení reprodukce a opakovaného přenosu mohou být zasílány na gdpr.cz@schindler.com.


9. Odkazy na jiné webové stránky

Internetové stránky mohou zahrnovat obsah třetích stran či nabízet odkazy na jiné webové stránky. Společnost Schindler nemá nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu a přístup na stránky třetích stran podnikáte na vlastní nebezpečí. Odkazy na jiné webové stránky na našich Internetových stránkách jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a pohodlí. Tyto webové stránky třetích stran, na které odkazují Internetové stránky, společnost Schindler nepřezkoumává. Společnost Schindler nenese odpovědnost za obsah těchto externích webových stránek ani těch, na které odkazují Internetové stránky.

Nenese ani odpovědnost za dostupnost těchto externích webových stránek a zdrojů a nepodporuje a nenese odpovědnost za obsah, produkty či materiály dostupné na těchto webových stránkách. Framing, deep-linking, scraping atd. jakékoliv z Internetových stránek není povoleno a společnost Schindler nenese za tyto aktivity odpovědnost. Další podrobnosti naleznete v našich Online zásadách ochrany osobních údajů.


10. Online zásady ochrany osobních údajů společnosti Schindler

Internet je všeobecně považován za nezabezpečené prostředí. Berete na vědomí, že je internet otevřenou sítí, která je volně přístupná. Společnost Schindler nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v našich Online zásadách ochrany osobních údajů.


11. Zásady používání souborů cookie společnosti Schindler

Shromažďujeme informace ohledně vašeho užívání Internetových stránek pomocí souborů cookie. Další informace o souborech cookie a podrobnosti o vašem souhlasu o jejich používání či zakázání naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


12. Specifické podmínky užívání

Přístup k určitým stránkám či částem Internetových stránek a jejich užívání může podléhat specifickým podmínkám užívání. Různé podmínky se navzájem doplňují. V případě konfliktu specifické podmínky budou mít přednost před těmito Online podmínkami.


13. Revize Online podmínek

Společnost Schindler může jakkoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení změnit, přidat, odstranit či jinak aktualizovat tyto Online obchodní podmínky. Užíváním Internetových stránek dáváte souhlas s těmito změnami a zavazujete se k dodržování revidovaných Online podmínek.


14. Důsledky porušení

Pokud zjistíme, že jste porušili tyto Online podmínky, můžeme okamžitě podniknout nápravná opatření včetně zamezení vašeho užívání služeb nabízených společnosti Schindler a odstranění informací, údajů a obsahu vámi zveřejněného na Internetových stránkách bez předchozího upozornění a kdykoliv. Pokud vaším porušením utrpíme škody, můžeme dle vlastního uvážení požádat o jejich náhradu z vaší strany.


15. Rozhodné právo a místo soudní příslušnosti

V souladu s platnými právními ustanoveními se užívání Internetových stránek a jakékoliv právní spory vzniklé v souvislosti s nimi řídí výlučně české právo a budou předkládány výlučně před soudy České republiky.


16. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky ohledně těchto Online podmínek, kontaktujte nás na adrese:

Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
Telefon: +420 257 293 111
Email: gdpr.cz@schindler.com