Bezpečnost je naším pravidlem


Bezpečnost je pro firmu Schindler základní hodnotou, je součástí našich výrobků a služeb a způsobu naší práce. Nikdy a za žádných okolností nehazardujeme s bezpečím a zdravím těch, kdo pro naši společnost pracují.

Věříme, že všem zraněním, nemocem z povolání a nehodám lze zabránit a usilujeme o co nejvyšší standard v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví.

Naše kultura bezpečnosti je založena na prevenci, uvědomění si možných nebezpečí a jejich potenciálních důsledků, na neustálém zlepšování všech pracovních procesů a dosahování shody s vyvinutými postupy. Díky tomuto přístupu budeme vždy dosahovat rychlého rozvoje a vyšší výkonnosti. Z povahy našich prací plyne, že mnoho pracovníků vykonává činnosti osamoceně: tady platí, že naše bezpečnost může být efektivní pouze tehdy, je-li přijata a respektována osobně a instinktivně každým z nás.

Všechny společnosti v rámci koncernu musí být ve shodě s legislativou, touto politikou a bezpečnostními standardy koncernu.

Všechny společnosti koncernu mohou implementovat dodatečná opatření a akční kroky s cílem postihnout jimi zjištěná a specifická rizika.

Kontakt

Řevnická 170/4
155 21 Praha 5

Tel.: 257 293 111
Tel.: 844 844 808 (dispečink oprav)
Fax: 257 221 523
E-mail: info@cz.schindler.com