Moderznizace krok za krokem

Praktický rádce při modernizaci výtahu

V bytových domech u nás jsou stále v provozu desetitisíce výtahů instalovaných od 60. do 90. let minulého století. Jejich technická životnost je již na samé hranici a skutečný stav odpovídá tomu, že doporučované opravy středního i generálního rozsahu bývají opomíjeny. V praxi se tak řeší jen operativní investice ve stylu „co se zrovna pokazí, to se opraví“. Kdy je bezpečnější i cenově výhodnější pustit se do modernizace nebo celkové výměny výtahu, co vás čeká a jak si ji usnadit? 

Kontakt

Pro konkrétní informace o modernizačních řešeních Schindler kontaktujte, prosím, zástupce společnosti ve vaší oblasti:


KROK 1: ROZHODNUTÍ

Dokud výtah jezdí, bývá v domě zpravidla vždy něco jiného, do čeho je třeba investovat. Jenže u desítky let starých výtahů, kde jsou výsledkem pravidelných inspekčních prohlídek „seznamy“ všech možných rizik spojených s konkrétním zařízením, bývá jejich odstranění technicky i finančně náročné. Navíc zpravidla nepřináší zákazníkovi žádnou přidanou hodnotu.

Stejně jako u jiných zařízení je i u výtahu dobré rozpoznat stav, kdy už je i z hlediska investice výhodnější částečná modernizace, nebo dokonce kompletní výměna. „Na základě svých zkušeností bych doporučil zvážit kompletní výměnu u výtahů starších 15 – 25 let, a to v závislosti na typu provozu,“ říká Tomáš Novotný, obchodní manažer, který se ve společnosti Schindler CZ, a.s. zabývá oblastí modernizací.

„Uspořené výdaje za drobné, avšak stále přibývající opravy a celkový lepší komfort obyvatel domu, k němuž jízda moderním, pohodlným a tichým výtahem přispívá, jsou velmi důležité. Významem se však zdaleka nevyrovnají bezpečnosti,“ doplňuje nejdůležitější důvod pro modernizaci nebo celkovou výměnu výtahu Tomáš Novotný.

Podle platných norem je majitel budovy povinen zajistit provádění inspekčních prohlídek, při nichž jsou uvedena zjištěná rizika a stanoveny lhůty na jejich odstranění. Pokud zjištěné riziko nebylo v dané lhůtě vyřešeno a s výtahem se něco stane, je odpovědnost právě na majiteli budovy.

Projevy signalizující, že drobná oprava nepostačí, jsou přitom vcelku jasné, například: opakovaně nepojízdný výtah, stále častější nutnost oprav, vyšší náklady na odstraňování rizik zjištěných při inspekční prohlídce nebo odborné zkoušce. Známky výrazného provozního opotřebení bývají na výtahu nejen vidět, ale i slyšet, protože často souvisejí s vyšší hlučností.

Částečná modernizace, nebo kompletní výměna?

Při rozhodování, zda se pustit do částečné modernizace nebo kompletní výměny, je třeba zvážit především míru, v níž potřebujete zvýšit bezpečnost, snížit poruchovost, minimalizovat hlučnost, zvýšit komfort, vylepšit technickou úroveň zařízení, a naopak snížit jeho energetickou náročnost.

KROK 2: SCHVALOVÁNÍ A VÝBĚR

V případě větší investice je nutné, aby vlastníci odsouhlasili záměr, definovali rozsah modernizace nebo výměny a stanovili skupinu osob, která povede výběrové řízení. „Již v této fázi lze doporučit konzultaci u servisní organizace nebo nezávislého konzultanta, kterým může být například soudní znalec. Ti vám pomohou jednoznačně definovat vaše priority a funkce i parametry výtahu, které jsou důležitým kritériem při výběru a měly by být součástí zadání,“ radí Tomáš Novotný. Zadání zasílejte přibližně pěti firmám, které si předem vytipujete. A na co nezapomeňte:

  • U kompletní výměny trvejte na tom, aby veškeré komponenty byly dodány nové. Nepoužívejte komponenty z původního výtahu, jakkoliv se vám mohou zdát „být ještě celkem dobré“.
  • Vyžádejte si kvalifikační předpoklady a také kopie pojistných smluv, které by měl mít dodavatel uzavřené a které pokryjí případné škody jím způsobené.
  • Samozřejmostí by mělo být, že dodavatel splní všechny platné normy, předpisy, vyhlášky a nařízení. I toto u něj ale vždy raději ověřte.
  • Jasně specifikujte požadované záruční i platební podmínky a termín realizace.
  • Nepodceňujte záruční a pozáruční servis výtahů. Budoucí dodavatel by měl mít širokou servisní síť, aby byl schopný rychle reagovat na neočekávané situace (výpadek proudu, porucha atp.). Rozhodující je i dostupnost náhradních dílů a stabilita dodavatele coby firmy. Životnost výtahu překračuje 20 let, měli byste tedy vybírat stabilního dodavatele, který vám po celou tu dobu bude dobrým servisním partnerem. Tradice společnosti Schindler sahá až do roku 1874, v ČR působí od roku 1993.
Modernizace výtahu v Prostějově

KROK 3: REALIZACE

„Papírování“
V případě formalit je velký rozdíl mezi kompletní výměnou a částečnou modernizací, kdy se nemění parametry výtahu, a tudíž není nutné stavební povolení ani tzv. kolaudace, kterou v tomto případě nahrazuje potvrzení tzv. „Podstatné změny výtahu“ autorizovanou osobou.

 

Při kompletní výměně se ve většině případů žádá o stavební povolení, jehož vyřízení může trvat až 90 a více dní. Je tomu tak hlavně proto, že před samotným podáním žádosti o stavební povolení musí zákazník získat stanoviska všech dotčených orgánů, jimiž zpravidla bývají krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor (odd. prevence) a mnohdy i odbor památkové péče, odbor životního prostředí nebo správce elektrické sítě. Je tedy vždy třeba počítat se součtem lhůt na vyjádření dotčených orgánů.

Nezapomeňte na brzké dodání dispozičních výkresů a technických zpráv od dodavatele výtahu, které jsou nezbytné k vyhotovení projekční části dokumentace pro stavební povolení. Stavební řízení končí v podstatě až tzv. kolaudací, tedy závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Také při jejím zajištění by měl dobrý dodavatel napomáhat.

Modernizace výtahu

Práce v domě
Během výměny nebo rozsáhlejší modernizace výtahu se celý dům stává součástí stavby. Logicky tak dochází k jistému omezení pohodlí obyvatel, které je dané nejen tím, že je výtah nepojízdný, ale i díky stavebním pracem, bourání, vrtání atp.
„K celkově lepší atmosféře přispívá průběžná komunikace dodavatele se zástupcem domu, který pak informace dále předává ostatním obyvatelům. Zákazníka proto pravidelně informujeme o harmonogramu prací, současném stavu a plánovaném postupu montáže. Lidé tak mají přehled o chystaných pracech a do jisté míry se podle toho mohou zařídit,“ říká Martin Hladký, vedoucí oddělení montáží ze společnosti Schindler CZ, a.s.