Schindler – Online algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt mei 2018

Bedankt voor uw bezoek aan (een van) de Schindler Group-websites (“sites”) van Schindler Holding Ltd. en/of zijn gelieerde ondernemingen (“Schindler”) en uw interesse in de producten en diensten van Schindler.


1. Inleiding

De toegang tot en het gebruik van de sites van Schindler zijn onderworpen aan de volgende wettelijke online algemene voorwaarden (“online algemene voorwaarden”), ons online privacy beleid, cookiebeleid en alle toepasselijke wetten.


2. Toegang en aanvaarding

Door de sites te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u deze online algemene voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. U mag de sites en diensten alleen gebruiken als u zich houdt aan alle toepasselijke wetten en aan deze online algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve dan geen verder gebruik te maken van de sites.

Schindler garandeert niet dat zijn sites of de inhoud ervan altijd en ononderbroken beschikbaar zullen zijn. De toegang tot onze sites is tijdelijk. We kunnen onze sites geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen zonder kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk indien onze sites niet beschikbaar zijn, ongeacht de reden of duur. We zijn niet verantwoordelijk voor informatie die via de sites wordt verzonden en we kunnen niet garanderen dat elektronische handel of communicatie volledig veilig is.


3. Doel van de sites

De inhoud en gegevens op de sites worden verstrekt als informatie aan geïnteresseerde personen en mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Informatie over producten en diensten kan betrekking hebben op beperkte geografische gebieden en markten. Een verwijzing naar producten of diensten op de sites betekent niet dat ze beschikbaar zijn, blijven of worden op uw locatie.


4. Gebruik van de sites

U mag onze sites alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze sites niet gebruiken: op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet of regelgeving, op een manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft, op een manier die schade toebrengt of probeert toe te brengen aan minderjarigen, voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan deze online algemene voorwaarden, om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of andere soortgelijke berichten (spam) te verzenden of te laten verzenden, om bewust gegevens of materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of computercodes bevat die de werking van computersoftware of -hardware of de sites nadelig kunnen beïnvloeden of anderszins in gevaar brengen.

U mag zich geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot de sites, de server waarop onze sites zijn opgeslagen of andere servers, computers of databases verbonden met de sites.

U stemt er eveneens mee in geen delen van onze sites te reproduceren, dupliceren, kopiëren of verkopen indien dit in strijd is met deze online algemene voorwaarden. U mag zich zonder toestemming geen toegang verschaffen tot onze sites, apparatuur of netwerken waarop onze sites zijn opgeslagen, software die wordt gebruikt om onze sites ter beschikking te stellen of apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.


5. Offerte

Niets uit de inhoud of gegevens op de sites kan worden beschouwd als een offerte van Schindler. Schindler behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een offerteaanvraag op basis van de inhoud van de sites te weigeren. De producten van Schindler kunnen en mogen niet worden besteld via de sites.


6. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Schindler voor schade als gevolg van of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de sites is uitgesloten voor zover dit door de wet is toegestaan.

Schindler is onder geen enkel beding aansprakelijk voor incidentele, indirecte of gevolgschade, gederfde winst, verwachte besparingen, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill, vorderingen van derden, vertragingsschade of punitieve schade.

Schindler is met name niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade geleden of veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren door uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van materiaal van de sites. Als u ervoor kiest om materiaal van de sites te downloaden, doet u dit op eigen risico.


7. Garantie

Hoewel Schindler alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de inhoud en informatie juist en actueel zijn, kunnen ze onjuistheden of typografische fouten bevatten. De inhoud en informatie worden “as is” en “as available” op de sites geplaatst, zonder enige garantie of verklaring. Schindler sluit alle expliciete of impliciete garanties of verklaringen uit, waaronder garanties inzake verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de sites, voor zover dit door de wet is toegestaan.

Schindler geeft met name geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen inzake tijdigheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of het bestaan van de inhoud en informatie die op de sites worden geplaatst.

Daarnaast geeft Schindler geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen inzake technische toegankelijkheid, geschiktheid of foutloosheid van de sites.

Tot slot geeft Schindler geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen dat uw gebruik van inhoud en informatie op de sites geen inbreuk maakt op de rechten van derden.


8. Intellectuele eigendomsrechten

De bescherming van de sites en hun inhoud door auteursrechten of andere wetten is voorbehouden. Schindler is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze sites en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Werken, handelsmerken, logo’s, dienstmerken en bedrijfsnamen die op de sites worden weergegeven, zijn geregistreerd en worden beschermd door internationale auteursrechten en verdragen.

De toegang tot de sites houdt geen recht in op het kopiëren of gebruiken van de intellectuele eigendom van Schindler. Ongeoorloofd gebruik van inhoud, werken of informatie op de sites of ongeoorloofde reproductie, overdracht of ander gebruik van (een deel van) de sites kan een inbreuk vormen op de auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteits- of andere rechten van Schindler of derden en is niet toegestaan.

U mag de inhoud op onze sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een vergunning van Schindler of onze licentiegevers. Verzoeken om toestemming tot reproductie en overdracht kunnen worden gericht aan:

Schindler N.V. , Humaniteitslaan 241 A, 1620 Drogenbos, België
Telefoon: +32 (0)2 535 82 11
E-mail: info.bru@be.schindler.com


9. Links naar andere websites

De sites kunnen inhoud van derden of links naar andere websites bevatten. Schindler heeft geen controle over deze websites en u bezoekt websites van derden op eigen risico. Links naar andere websites worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak aangeboden. Schindler controleert geen webpagina’s of websites van derden die links naar de sites bevatten. Schindler is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s of andere websites met een link naar de sites.

Schindler is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van externe websites of bronnen. Het is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, producten of ander materiaal dat op dergelijke websites beschikbaar is en onderschrijft dit materiaal niet. Framing, deep-linking, scraping enz. van de sites is niet toegestaan en Schindler is niet aansprakelijk voor dergelijke acties. Raadpleeg ons online privacy beleid voor meer informatie.


10. Online privacy beleid van Schindler

Het internet is over het algemeen geen veilige omgeving. U erkent dat het internet een open netwerk is en voor iedereen toegankelijk. Schindler verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg ons online privacy beleid voor meer informatie.


11. Cookiebeleid van Schindler

Met behulp van cookies verzamelen we informatie over uw gebruik van de sites. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies en over uw keuze om in te stemmen met het gebruik ervan of om ze uit te schakelen.


12. Specifieke gebruiksvoorwaarden

Toegang tot of gebruik van bepaalde pagina’s of delen van de sites kan onderworpen zijn aan specifieke gebruiksvoorwaarden. De verschillende voorwaarden vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdigheden hebben specifieke gebruiksvoorwaarden voorrang op deze online algemene voorwaarden.


13. Herziening van de online algemene voorwaarden

Schindler kan zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken de online algemene voorwaarden wijzigen, aanvullen, verwijderen of anderszins bijwerken. U stemt in met dergelijke wijzigingen en bent gebonden aan de herziene online algemene voorwaarden wanneer u de sites gebruikt.


14. Gevolgen van schending

Als we vernemen dat u de online algemene voorwaarden hebt geschonden, kunnen we onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. We kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat u de diensten aangeboden door Schindler gebruikt en alle informatie, gegevens en inhoud die u op de sites hebt geplaatst, zonder kennisgeving verwijderen. Als we schade hebben geleden door uw overtreding, kunnen we naar eigen goeddunken een schadevergoeding van u eisen.


15. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen zijn het gebruik van de sites en juridische geschillen die eruit voortvloeien of er verband mee houden uitsluitend onderworpen aan Belgisch Recht en vallen ze onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Schindler.


16. Hoe contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze online algemene voorwaarden, gelieve met ons contact op te nemen via:

Schindler N.V. , Humaniteitslaan 241 A, 1620 Drogenbos, België
Telefoon: +32 (0)2 535 82 11
E-mail: info.bru@be.schindler.com